Nyhetsarkiv

 • Risker med förenklad tillståndsprocess för utvinning av kritiska och strategiska råvaror ska undersökas


  ”Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige”, heter projektet som under tre år ska analysera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinningen av kritiska och strategiska råvaror, som är en del av EU:s lagstiftningspaket Critical Raw Materials Act (CRMA).
 • Sömnforskare utvärderar senare skolstart


  Från höstterminen 2024 kommer Engelbrektskolan i Borås att skjuta upp skolstarten för elever i årskurs 8 och 9 till klockan 09.00, en timme senare än vanligt. Detta initiativ, som kommer att pågå under hela läsåret, kommer att följas av sömnforskaren Malin Jakobsson på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Syftet är att undersöka hur en senare skolstart påverkar elevers sömn, psykiska hälsa och skolprestationer. Tidigare studier i andra länder har visat positiva resultat, och nu hoppas forskarna kunna bekräfta dessa fynd i en svensk kontext.
 • AI-teknik förbättrar automatiseringen inom industrin


  Toppmodern AI-teknik ska förbättra automatiseringen inom tillverkningsindustrin. Det är målet med forskningsprojektet ”(End-to-End) AI för Kvalitetssäkring Inom Tillverkningsindustrin” (AI4QAM) som leds av RISE (Research Institutes of Sweden) och Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Vinnova stöttar projektet med 8,47 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor tillfaller JTH.
 • Forskningsprojekt ska motverka digital kriminalitet


  Hur kan folk i allmänhet få tillräcklig kunskap om cybersäkerhet för att undvika att drabbas av digital kriminalitet? Det undersöker Joakim Kävrestad, lektor i Datavetenskap på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), i ett forskningsprojekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • Vilka platser undviker äldre vid värmeböljor?


  Under våren har ett tiotal personer som är 65 år eller äldre deltagit i en studiecirkel vid Senioruniversitetet i Jönköping. Syftet är att bidra till forskningsprojektet HEAT med äldre personers uppfattningar om platser som de söker sig till respektive undviker vid varmare klimat.
 • Entreprenörskapets roll i småstadskommuners utveckling


  Ett nytt forskningsprojekt på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University ska rikta fokus på tillväxt och entreprenörskap i svenska småstadskommuner. Trots att dessa områden utgör en viktig länk mellan större städer och landsbygder har de fått begränsad uppmärksamhet i forskning och beslutsfattande. Genom att studera småstadskommuner i Jönköpings län och resten av landet söker projektet svara på bland annat hur entreprenörskap påverkar tillväxten på dessa platser.
 • "En av de bästa konferenserna hittills"


  Den 14-15 maj var Jönköping University (JU) värd för den 18:e upplagan av den internationella SAM-konferensen om kopplingen mellan samhälle och material. Det blev en fullträff.- Det här är en av de bästa konferensen hittills, säger Jean-Pierre Birat som startade SAM-konferenserna 2004.
 • Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan


  Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).
 • Så kan vården förbättra äldres munhälsa


  Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men vården brister ofta. Maria Snögren, doktorand i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University finansierad från Högskolan i Skövde, har undersökt äldres och vårdpersonals upplevelser av munvård. Resultaten kan hjälpa vårdorganisationer att ge bättre munvård, som i sin tur ökar äldres allmänhälsa.
 • Forskningsprojekt om argentinska kvinnors dagliga kamp för rättvisa


  Under tre år studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), hur argentinska kvinnor i vardagen använder olika kommunikationsformer för att nå ökad jämställdhet. Florencia är den första på JU som har beviljats och avslutat ett Global Individual Fellowship inom Marie Sklodovska Curie Actions.
 • Samverkan ökar lärandet – ett led till att förbättra medborgares livsvillkor


  Nu ska forskningen göras mer tillgänglig för socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Forskare från Hälsohögskolan vid Jönköping University och Lunds universitet har tillsammans med Jönköpings kommun startat projektet ”Mot ett Socialförvaltingsuniversitet – samverkan mellan praktik och akademi”. Det övergripande målet är att förbättra medborgares livsvillkor.
 • Konferens om kommunikation i en föränderlig värld


  Den 17–18 april stod Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som värd och arrangör av FSMK:s (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning) årliga konferens. Denna gång var det fokus på en medievärld som ständigt förändras.
 • Gemenskap viktig för protesanvändare


  Att förlora en lem är en livsförändrande händelse som kan påverka allt från vardagslivet till ens identitet. Men hur upplever egentligen personer som använder proteser sin vardag? Forskning från Hälsohögskolan vid Jönköping University ger oss insikter i deras erfarenheter och utmaningar. Resultaten visar att bland det viktigaste för att gå vidare efter en amputation är möjligheten att känna sig delaktig i en gemenskap av likasinnade.
 • 12 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning


  Två projekt vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har beviljats närmare 12 miljoner kronor av Kampradstiftelsen för forskning som syftar till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.
 • Vardagliga upplevelser viktiga för släktforskning


  I en tid av snabb teknologisk utveckling och globala utmaningar är intresset för släktforskning och utforskning av det förflutna mer påtagligt än någonsin. I en ny avhandling från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University utforskas tre svenska släktforskningsupplevelser för att förstå deras pedagogiska dimensioner. Resultatet presenterar en mer detaljerad och mångfacetterad bild av släktforskning än den vanligt förekommande.
 • Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv


  En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University undersöker riktade hälsosamtal och hur fysisk aktivitet och socioekonomi påverkar hälsan. Resultatet visar bland annat att det behövs mer kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa för olika socioekonomiska grupper.
 • Unga flickor mår sämre än pojkar


  Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet, visar forskning från Högskolan för lärande- och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).
 • Effektivare informationsöverföring i byggbranschen


  Belysning är en viktig faktor när byggindustrin planerar för framtidens hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader. Nu har forskare vid Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) hittat ett sätt att effektivisera informationsöverföringen mellan tillverkarna och deras kunder.
 • 50 miljoner kronor till grön omställning inom industrin


  Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.
 • Undervisningen påverkas av klassens förkunskaper


  Vilka förkunskaper en skolklass har påverkar lärares undervisning och därigenom också elevers resultat. Det visar ny forskning från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Pontus Bäckströms avhandling handlar om vilken betydelse det har för en elev att gå i en viss klass med vissa klasskamrater.