Nyhetsarkiv

 • Hållbarhet i fokus på årets sista JU LIVE


  Torsdagen 30 november var det dags för årets sista upplaga av föreläsningsserien JU LIVE. Dagens talare var Thomas Cyron, universitetslektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University. Temat var den så kallade cirkulära ekonomin, vad den innebär och hur olika aktörer i Jönköping kan bidra till den.
 • Kultur på recept förbättrar den psykiska hälsan


  Personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra mår bättre. Det visar en studie av Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU). Hon har studerat effekten av kulturunderstödd rehabilitering, även kallat Kultur på recept (KUR).
 • Lågutbildade är mer påverkade av sin omgivning i vaccinbeslut


  Att fatta beslutet att vaccinera sig är inte bara en individuell process utan påverkas starkt av den information vi får från vår omgivning. En ny forskningsstudie från Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har undersökt hur en individs informationsmiljö, inklusive bostadsområde och arbetskamrater, påverkar beslutet att ta covid-19-vaccin.
 • Tre års forskning leder till anslag för bokprojekt


  Mellan 2020 och 2023 studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, argentinska kvinnors vardagliga kommunikationspraktiker för jämställdhet. Hon har nu tilldelats drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att skriva en bok om sina resultat.
 • Vad gör barnen och lärarna i förskolan?


  Frida Åström, doktorand i handikappvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, undersöker i en ny avhandling variationer i hur förskoleverksamhet bedrivs och praktiseras, dels i ett internationellt, dels i ett svenskt perspektiv. Resultaten i avhandlingen tyder på att praktiker i förskolan varierar både mellan och inom länder – och att det är relaterat till politik, kultur och värderingar på flera nivåer.
 • Annette Hill, ny professor på HLK


  Sedan augusti är Annette Hill professor i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Annette kommer arbeta med högkvalitativ vetenskaplig forskning och utbildning med särskilt fokus på internationalisering. Den 21 november hålls en professorsintroduktion för Annette.
 • Civilsamhällets insatser i Jönköping under flyktingvågen - integrationsprojektens framgångar och motgångar


  Civilsamhället i Jönköping gjorde en fantastisk insats under flyktingvågen 2015 och startade många integrationsprojekt. Förhållandevis få av projekten handlade dock om att integrera invandrare på arbetsmarknaden och många av projekten var svåra att driva vidare. Det framkommer i en studie gjord av Helene Ahl och Karla Escobar vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).
 • E-handel och hållbar konkurrenskraft: JTH och Science Park i Jönköping skapar framtidens affärsmöjligheter


  E-handel har blivit den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln, och i Jönköping pågår ett nytt projekt som syftar till att stärka expertisen inom e-handel, med ett specifikt fokus på tillverkningsindustrin i Jönköpings län. Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University och Jönköping Science Park har tillsammans beviljats tolv miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län för projektet M2C E-handel. Projektet ska öka kunskapen och kompetensen om hållbar konkurrenskraft inom e-handel.
 • Så används och upplevs primärvården


  Allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder sådana mer än tidigare. Patienter som bor utanför storstäderna är mindre nöjda med vården och det stora antalet hyrläkare – det upplevs påverka negativt på kontinuiteten. Det och mycket annat visar en rapport som gjorts av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Integrera ljussimulering för bättre inomhusmiljöer


  Anahita Davoodi, doktorand vid Tekniska högskolan i Jönköping, Jönköping University, disputerade nyligen med sin avhandling ”Supporting Evidence-Based Design Using Lighting Simulations – A Framework for Lighting Simulation of Visual Comfort in Building Design”. Resultatet av avhandlingen kan förbättra belysningen i byggda miljöer med särskilt fokus på visuell komfort på kontor.
 • Folkbildningens roll i att främja kompetensförsörjning och minska utbildningsklyftor


  Folkbildningen i Sverige har en viktig roll när det kommer till att säkra kompetensförsörjningen på Sveriges landsbygder. Enligt en ny rapport av forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, så är folkbildningen särskilt viktig här eftersom annan möjlighet till utbildning ofta saknas.
 • Forskning i fokus i fem fullmatade föreläsningar


  25-29 september var det en vecka med fokus på forskning och forskningskommunikation på Jönköping University. Under veckan deltog forskare från de fyra fackhögskolorna, tillsammans med externa gäster, i lunchföreläsningar/samtal på högskolebiblioteket.
 • Ung JU-forskare prisad för framstående forskning om entreprenörskap och familjeägande


  Johan Karlsson, ekonomie doktor och affilierad forskare vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU) tilldelas Unga forskarpriset 2023. Han belönas för sin framstående forskning inom entreprenörskap och familjeägande.
 • Över 20 miljoner kronor till samhällsnyttig forskning


  Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University får över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden.
 • Belysning anpassas efter aktivitetsnivå i ny forskningsstudie


  Kan sensorer anpassa belysningen efter om en person är lugn eller stressad och till och med indikera om någon är sjuk och behöver hjälp? Detta undersöks i forskningsstudien DOSE på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).
 • Yoga är bra för hjärnan


  En ny studie visar att yoga kan användas för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning hos vuxna från 55 år och uppåt. Resultaten från studien är tydliga och visar att yoga har en större positiv inverkan på den kognitiva förmågan, än vad styrke- och konditionsträning har. Studien är gjord på Hälsohögskolan vid Jönköping University i samarbete med Region Jönköpings län.
 • Oplanerat arbete kan driva innovation


  I sin avhandling “Unplanned Managerial Work: A Driver for Knowledge Creation and Innovation Capabilities in Manufacturing SMEs” tittar Kristina Sollander på Tekniska högskolan, Jönköping University, närmare på ledningsarbetet i tillverkande små- och medelstora företag. En av slutsatserna i avhandlingen är att oplanerat arbete kan gynna innovationsförmågan.
 • Stort vetenskapligt genomslag för JIBS professorer


  Artikeln ”Ekonomiprofessorers genomslag i vetenskap och forskningskommunikation” i det senaste numret av Ekonomisk debatt undersöker det vetenskapliga genomslaget för svenska professorer i företags- och nationalekonomi. Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University hamnar i toppskiktet i båda ämnena.
 • Handbok för att lära barn om hållbarhet


  Ann-Sofi Kall, universitetslektor i sociologi på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) har tillsammans med forskare från Linköpings universitet (liU) tagit fram en handbok med berättelser som ger ett stöd för förskolor att arbeta med frågor om hållbarhet.
 • Ny läkemedelsplan ska främja äldres patientsäkerhet


  Äldre personer med polyfarmaci (många förskrivna läkemedel) löper en ökad risk att skadas av mediciner, vilket är en global patientsäkerhetsutmaning. Skador kan uppstå i alla stadier av läkemedelsanvändningen och kan orsaka sjukhusinläggning, ytterligare resursutnyttjande och lägre patientnöjdhet. Äldre personers deltagande i sin egen vård kan öka patientsäkerheten. Ny forskning från Jönköping University har tittat närmare på detta och har bland annat tagit fram en prototyp till en ny läkemedelsplan.