Forskarskolan Culturally Empowering Education through Language and Literature är en nationell forskarskola som ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.


Forskarskolan CuEEd-LL finaniseras av Vetenskapsrådet och leds av Högskolan för lärande och kommunikation i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet.


Syftet med forskarskolan är att:

 • stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus
 • stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld.

Läs mer om CuEEd-LL här. Öppnas i nytt fönster.

Forskarskolan LIKED bygger på antagandet att digitaliseringen av samhället resulterar i utmaningar och möjligheter för lärande och utbildning som kräver förändringar – från nuvarande till framtida metoder.


I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor. Detta har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

 • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?
 • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?
 • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem, baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?
 • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?
 • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?


I forskarskolan deltar Umeå universitet (värduniversitet), Högskolan för lärande och kommunikation, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping university, Högskolan Väst, KTH samt Mittuniversitetet.


Läs mer om LIKED här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarskolan är en del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor.


Forskarskolan ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan. Licentiandprojekt förväntas därmed bedrivas i nära relation till lärares arbete och undervisningspraktik.


Forskarskolan syftar till licentiatexamen och har totalt 12 forskarstuderande varav sex av dem har sin anställning vid LiU. De forskarstuderande delar på halva sin arbetstid (50 % av heltid) i studier, medan de på den andra halvan av arbetstiden jobbar vidare med sina arbetsuppgifter som lärare. Studierna påbörjades hösten 2021 och bedrivs i samordnad form, med ett grundpaket av gemensamma kurser, internat och seminarier.


Den organiseras genom ett samarbete mellan Jönköping University (genom Encell) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Linköpings universitet (värduniversitet) och Göteborgs universitet.

Läs mer om forskarskolan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarskolan syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande. Dels genom att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om vuxnas lärande i relation till två utbildningsinstitutioner som riktar sig till vuxna – och för vilka lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda lärare till: den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskolan. Dels genom att bidra med forskningsbaserad praktiknära kunskap kring lärares didaktiska arbete i dessa sammanhang.


Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet (värdinstitut), Jönköping University (genom Encell) och Stockholms universitet. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Läs mer om forskarskolan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola. UPGRADE finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.

I forskarskolan kommer forskning att initieras inom följande brett formulerade områden:

 • Hur förbereds lärarstudenter för arbete i en digitaliserad skola?
 • Hur integreras och användas teknik i olika lärarutbildningsprogram och ämnen?
 • Hur vidareutvecklas och införlivas arbetssätt och metoder som inkluderar digital teknologi genom lärarutbildningen och över ämnen och områden?
 • Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till lärarstudentens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?
 • Hur påverkar den digitala omvandlingen av det omgivande samhället lärarutbildningen, och hur tar lärarutbildningen upp möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering?


Läs mer om UPGRADE här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.