Tekniska Högskolan vid Jönköping University är med och driver företagsforskarskolan Smart industry Sweden. Där skapas synergier och nätverk mellan företag, lärosäten och regioner inom området smart industri. För att kunna följa med i den intensiva digitaliseringsutveckling som industrin möter, behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Vägen dit går genom utveckling av företagens spetskompetenser.

Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp företagsdoktorander som kommer bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Doktorander är knutna till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt fokuserar forskningen på precis de frågor och problem som företagen i stort upplever, samtidigt som företagsforskarskolan också skapar en arena för erfa­renhetsutbyte mellan medverkande företag och lärosäten.

Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Jönköping University och Mittuniversitetet. Den stöds av KK-stiftelsen, som är högskolorna och nya universitets forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Företagsforskarskolans vision och mål

- Gemensam satsning inom området smart industri i Sverige

- Företagsforskarskola med mycket nära samverkan mellan industri och akademi

- Skapa nya nätverk mellan medverkande företag, lärosäten och regioner

- Lägga grunden för nya samarbeten

- Utveckla och etablera forskare inom produktion för stärkt framtida industriell konkurrenskraft

Företagsforskarskolans fokus

För att klara den digitala transformationen kopplat till produkt och produktionsutveckling behöver den industriella digitaliseringen i Sverige accelerera. För att hänga med på de nya digitala kraven måste företagen utveckla sina spetskompetenser. Inom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden är ambitionen att utbilda framtidens nyckelpersoner inom fyra områden:

- Smart industri – möjliggörande teknologi
Transformationen mot en mer digitaliserad och hållbar industri kräver ökad kunskap om olika teknologier och hur de kan nyttjas för denna förändring. Exempel på teknologier som i en framtida industriell användning kan ses som möjliggörare och därför är av stort intresse att bygga kunskap och kompetens kring är: Augmented och Virtual Reality, robotteknik/ kollaborativa robotar, intelligent automation inklusive smarta sensorer/styrning, maskinlärande och artificiell intelligens.

- Smart industri – strategier för digital omställning
Det är nödvändigt att ta fram strategier för att hantera den digitala transformationen. Med utgångspunkt för det mål företaget har krävs en plan för att nå dit, både när det gäller teknologival och förändringsledning. För att klara en allt snabbare takt av teknikutveckling och digitalisering mot morgondagens industri måste strategier och metoder för utveckling av ledarskap, organisationer, träning och kulturella förändringar finnas. En omställning kommer alltid involvera människor och därför måste kompetens och kunskap byggas kring hur strategier och metoder utvecklas för att klara dessa utmaningar.

- Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsprocesser
Morgondagens produkter och tjänster kräver ny användning av smarta och hållbara material, såsom material med inbyggd intelligens och sensorer. Om företag ska behålla eller öka sina marknadsandelar krävs ett ökat fokus på digitalisering. För att möta kundens behov gällande pris, hållbarhet, kvalitet och funktion krävs även nya optimerade och hållbara tillverkningsprocesser. Inom processutveckling och processtyrning är förståelse av materialegenskaper, ofta i kombination med processimulering centrala delar.

- Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem
Samtidigt som att kraven på mer komplexa och kundanpassade produkter ökar, växer även behovet av att i snabbare takt lansera nya produkter och tjänster. För att möta den utmaningen fordras flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem. Det krävs en högre grad av intelligent automation, simulering, emulering, digitala tvillingar och optimering av produktionssystem. En viktig del är att förstå hur avancerad informationsteknologi och artificiell intelligens (AI) kan kombineras med avancerad tillverkningsteknik för att åstadkomma smarta fabriker.

Vad innebär en företagsforskarskola?

Företagsforskarskolans utbildning riktar sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling och pågår i fem år. Det motsvarar 80 procents studietakt och leder till en doktorsexamen inom den valda inriktningen. En företagsdoktorand kan vara den som både erhåller djup kunskap och har förmågan att bidra eller leda en förändringsprocess inom företaget. Det är dessutom ingången till ett nätverk mellan lärosäten/företag och företag/företag som ger en möjlighet att ta del av forskningsfronten och samtidigt få kontakter som kan öppna upp för nya samarbeten. Ytterligare innebär företagsforskarskolan att:

- doktorander, med i första hand anställning vid företag, utbildas (företagsdoktorander).

- utbildningen innefattar företagsspecifika projekt samt kurser.

- projekten är formulerade utifrån företagens behov, kurspaketet utformas för att stödja projekten.

- KK-stiftelsen, de deltagande lärosätena och företagen finansierar gemensamt företagsforskarskolan.

- doktoranden har handledare från både företaget och universitet.


Kontakt