student
Sidan uppdaterad 2024-06-11

Anstånd med studiestarten

Anstånd med studiestarten

Den som är antagen till utbildningsprogram vid de två ordinarie urvalen och som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan, om det finns särskilda skäl, medges anstånd med studiestarten. Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som inte var kända vid anmälningstillfället. Ansökan om anstånd ska ha inkommit till Antagningen senast en vecka före programmets uppropsdag. Fråga om anstånd handläggs och beslutas av Antagningen.

Anståndstiden får uppgå till högst 12 månader eller till nästkommande programstart om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Anstånd beviljas inte vid antagning till fristående kurs. Anstånd beviljas inte heller vid reservantagning eller vid antagning till fristående kurs.

Förändring av utbildningen under anståndstiden

Högskolan förbehåller sig rätten att under anståndstiden genomföra förändringar till innehåll eller organisering samt ställa in eller lägga ned den utbildning/det utbildningsprogram som detta beslut avser. Sökanden har inte rätt att hålla högskolan ansvarig för sådan åtgärd.

Hur söker jag anstånd?

För att söka anstånd fyller du i formuläret samt laddar upp intyg som styrker det skäl du anger i formuläret.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Din ansökan hanteras av högskolan och därefter kommer du få ett besked. Du som är betalningsskyldig måste ha betalt din studieavgift innan din anståndsansökan kan hanteras.

Vad gör jag om jag beviljas anstånd med studiestarten?

Om du beviljas anstånd ska du skriva ut beskedet du får. Du ska även söka i tid till programmet igen till den omgång du beviljats anstånd till. Programmet ska vara ditt förstahandsalternativ och du ska ladda upp beskedet till din anmälan.

Vad gör jag om jag inte beviljas anstånd med studiestarten?

Om du inte beviljas anstånd har du inte styrkt att du har rätt att beviljas anstånd eller så är orsaken du angett i anståndsansökan inte skäl för att beviljas anstånd. Du måste då söka programmet i konkurrens på nytt. Anser du att beslutet är felaktigt kan det överklagas.

Hur överklagar jag?

Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping (HJÖN). Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till HJÖN (Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping, Box 1026, 551 11 Jönköping) senast fjorton (14) dagar från beslutsdatum. Av överklagandeskriften ska framgå vilket/vilka delar av beslutet som överklagan avser, den ändring som önskas samt grunden för detta.