COO utvecklar förutsättningarna för att bedriva praktiknära, tillämpad forskning med fokus på patient- och samhällsnytta. Genom nära samverkan mellan Jönköping University och Region Jönköpings län, tillsammans med Linköpings universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen och våra regionala samverkanspartners formar vi framtidens tandvård.

Forskningsområden

Det finns tre starka forskningsområden som sträcker sig över ett hela livscykeln;

  • Hälsofrämjande arbete, vilket berör barn/ungdom, vuxna och äldre individer, med starka beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention och multidisciplinär samverkan.
  • Klinisk behandlingsforskning, vilket berör barn och ungdom och vuxna, där fokus ligger på riskbedömning, diagnostisk behandling och oral rehabilitering.
  • Digitala tekniker och materialutveckling inom tandvård.

Inom COO publiceras en mångfald av artiklar inom en bredd av internationella tidskrifter; oral hälsa, odontologi, medicin, folkhälsa, gerontologi och omvårdnad.

Konkurrenskraft

Forskningen inom COO:s verksamhet visar på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Forskarutbildning bedrivs på Hälsohögskolan där forskning inom oral hälsa och odontologi idag kan genomföras inom handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap och välfärd och socialvetenskap, beroende på forskningsfråga. Samarbetet mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen syftar till att skapa en stark profil med tydligt fokus på hälsofrämjande och kliniknära forskning i tvärvetenskaplig samverkan. I ett nationellt perspektiv bidrar COO till att stärka forskningen inom oral hälsa och odontologi.

Nationell och internationell samverkan

Den nationella forskningen behöver stärkas för att bli konkurrenskraftig på en internationell arena. Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har ett stort antal nationella och internationella samarbetspartners inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Exempelvis finns samarbete med Science Park Jönköping, Linköpings och Malmö universitet, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Sahlgrenska akademin, University of Portsmouth Dental Academy, The Ohio State University, FISABIO foundation/Center for advanced Research in Public Health, Valencia, Sefako Mekgatho Health Science University, Sydafrika med flera.

Vi samverkar också och samlar kunskap och kraft från 14 av Sveriges 21 regioner där respektive regions Folktandvårdsverksamhet bidrar med forskningskompetens och pågående projekt.