Många barn lever med föräldrar som har en allvarlig sjukdom, och flera tusen barn förlorar en förälder varje år. Det finns en kunskapslucka om barn som anhöriga, speciellt när det handlar om tidiga insatser på basnivå för alla barn. Under denna förstudie inför en programansökan kommer forskarna att utveckla och testa mätmetoder, rutiner och utbildning som förbereder inför forskningsprojektet ”See Me – Talk to Me!”

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, handlar om att tidigt kunna upptäcka och hjälpa de barn som behöver stöd. Den första fasen (”See Me”), kommer att vara att identifiera de barn vars föräldrar är fysiskt sjuka eller oväntat dör. Den andra fasen (”Talk to Me”), kommer att tillhandahålla och utvärdera vilken vård, information och stöd som erbjuds barnen. Den tredje fasen innebär en bedömning av vilka som behöver utökat stöd.

Som en del i region Jönköpings läns arbete för barn som anhöriga har inom ramen för Barndialogen Region Jönköpings län har en klinisk intervention Se mig, prata med mig och lyssna på mig utformats. Den kliniska interventionen har utformats i samverkan mellan forskarna och personalen på onkologiska klinikens dagvårdsavdelning på Ryhovs sjukhus. Arbetssättet har prövats i en pilotstudie och föräldrar och barn har intervjuats avseende sina erfarenheter av hur de blivit bemötta och fått information, råd och stöd när en av föräldrarna vårdats på avdelningen.

Projektledare: Karin Enskär