- en studie av riktat stöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingsstörning och relationen till barnens delaktighet i vardagsaktiviteter

Familjer med barn med lindrig utvecklingsstörning använder mindre service än andra familjer med barn med funktionshinder och många barn har troligen delaktighetsinskränkningar. Det har många förklaringar relaterade till familjernas förutsättningar, lagarnas utformning och avsaknaden av uppsökande verksamhet. Syftet med det här projektet är för det första att kartlägga familjers serviceutnyttjande och hur det är relaterat till familjens behov, nöjdhet med service och barnens delaktighet. För det andra att studera om fortbildning till personal angående riktat föräldrastöd påverkar serviceanvändande. Familjers serviceanvändande följs över tid och barn och familjer intervjuas vid två tillfällen. Resultat från våra första studier i projektet visar att barn med lindrig utvecklingsstörning i en kommun som var integrerade i grundskolklasser var statistiskt signifikant mindre benägna att erhålla stödinsatser från socialtjänstens funktionshinderomsorg och landstingets barn- och ungdomshabilitering i jämförelse med barn som gick i grundsärskoleklasser. Vi har nu studerat om detta mönster även går att urskilja inom ett större geografiskt område. Studien avser insatser som familjerna beviljats från socialtjänsten på grund av barnets funktionsnedsättning och på grund av sociala skäl under åren 2009-2013.

Projektledare: Mats Granlund