vårdnadshavares syn på svensk tandvård

Barn med Downs Syndrom (DS) har ofta fysiska funktionsnedsättningar med ökad risk för nedsatt oral hälsa. Tillvänjning och regelbundna besök till tandvården är viktiga faktorer för barn med DS som har ett mer omfattande behov än barn utan funktionsnedsättning. Att vara förälder till ett barn med DS kan påverka livs- och familjesituationen. Få studier har undersökt föräldrars syn på barnens tandvårdsomhändertagande men de studier som finns visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättnings prioriterar barnets medicinska problem framför tandvård. Studien ingår i ett internationellt samarbete där en enkät utformats för att besvara syftet om föräldrar i Europas syn på tandvårdsomhändertagande och uppfattning om barnens orala hälsa. Intentionen är att enkätstudien ska utföras i europeiska länder och resultatet ska jämföras mellan länder. Resultatet från den svenska studien visade att de flesta föräldrar bedömde sitt barns allmänna och munhälsa som bra eller mycket bra. Barn som rapporterades ha en sämre munhälsa hade också svårigheter med att vara delaktig och medverka vid tandvårdsbehandling. Föräldrar önskade att tandvården ska ge vård anpassad utifrån barnets individuella behov och att tandvårdspersonal har den kunskap som krävs. Slutligen önskade de ett tvärprofessionellt samarbete. Fritextsvaren från enkätstudien bearbetas vidare till ytterligare en studie som planeras vara klar under 2021.

Ett nytt projekt är under planering och planeras starta 2022. Projektet har syftet att undersöka om ungdomar med DS erhåller den tandvård de har rätt till, med särskilt fokus på ortodonti (tandreglering) samt vilka strukturella och individuella faktorer som påverkar.

Projektledare: Malin Stensson