- Psykisk hälsa och delaktighet i habiliteringsprocessen för barn och ungdomar med funktionshinder

Psykisk hälsa och delaktighet är universella aspekter av att fungera väl. Barn och ungdomar med funktionshinder rapporteras relativt ofta ha lägre psykisk hälsa och delaktighet än andra barn. Oftast är dock barn och ungdomar med gravare funktionsnedsättningar inte med i större undersökningar när barn besvarar frågor om sin psykiska hälsa. Detta då de kan ha svårt att besvara enkäterna. I habilitering planeras de flesta åtgärderna i samarbete med föräldrarna, barnen är dock inte alltid med. Om kartläggningsmetoder och samarbetsformer anpassas kan barnen själva rapportera om sin psykiska hälsa och också delta i hela habiliteringsprocessen tillsammans med sina vårdnadshavare.

I det här forskningsprogrammet undersöks psykisk hälsa och delaktighet hos barn och ungdomar med funktionshinder, fokus ligger på hur psykisk hälsa utvecklas över tid och på hur barn och vårdnadshavares aktiva delaktighet i habiliteringsprocessen kan ökas. Programmet har två delar, en longitudinell studie samt en del om barn och föräldrars aktiva medverkan i habiliteringsprocessen. I den longitudinella studien följs barn med funktionshinder i fem habiliteringsregioner under fyra år med fem datainsamlingar och relateras till faktorer som man vet hör ihop med hälsa och delaktighet. Målet är att beskriva och analysera utvecklingskurvor för psykisk hälsa och delaktighet för barnen. Det kan leda till att bättre åtgärder för barnens psykiska hälsa och delaktighet kan utformas. När det gäller barn och föräldrars aktiva deltagande i habiliteringsprocessen används en inkluderande forskningsdesign. Forskare, barn, vårdnadshavare och habiliteringspersonal deltar tillsammans under 5 år i alla stegen i forskningsprocessen, från att utforma forskningsfrågor till att utforma åtgärder avsedda att öka delaktighet i processen och att berätta om resultatet när åtgärderna utvärderas. Delaktighet i habiliteringsprocessen relateras också till barnens psykiska hälsa. För programmets hemsida klicka här.

Kontaktpersoner: Mats Granlund, Lena Almqvist