Utveckling av strategi för att träna bemötande - en interventionsstudie i sjuksköterskeutbildningen

Varje år ökar anmälningarna till patientnämnderna från patienter och närstående i att vårdpersonalen brister i sitt bemötande. Anmälningarna handlar om att patienten inte känner sig sedd, lyssnad till, tagen på allvar, förolämpad eller kränkt. Att inte känna sig sedd, bli lyssnad till eller bemött leder till att färre vårdkontakter tas, diagnosticering av sjukdomar och behandlingar kan försenas, vilket leder till ett ökat lidande och ohälsa för patienten. För att vården ska vara vårdande krävs det att vårdpersonalen har förmågan att förstå hur patienten upplever hälsa och ohälsa.

Sjuksköterskeutbildningen har till övervägande del fokuserat på den medicinska och praktiska undervisningen avseende tekniska moment. Både nationellt och internationellt ses variationer både vad gäller innehåll och nivå avseende utbildning i vårdandebeteende. Sjuksköterskor antingen saknar färdigheter i vårdande beteende beroende på brister i utbildningen eller att de inte har förstått betydelsen av hur det vårdande beteendet påverkar patienten.

Det första syftet med forskningsprojektet var att utveckla ett observationskodningsschema avseende vårdande beteende, The Caring Behavior Coding Schema (CBCS). Detta kodningsschema baseras på Swansons Theory of Caring. Det andra syftet var att utveckla och undersöka om en interventionskurs omfattande 7,5 hp med fokus på vårdandebeteende, personcentrerad vård och kommunikation påverkar sjuksköterskestudenters vårdande beteende för att minska gapet mellan teori och praktik. Ett flertal didaktiska strategier så som reflektion, narrativ pedagogik och simuleringsövningar på kliniskt träningscentra användes. Interventionskursen utvärderas genom att koda videoinspelade filmer från simuleringsövning med standardiserad patient med CBCS i dataprogrammet Mangold INTERACT. Även intervjuer och reflektioner kommer att användas för att utvärdera interventionen.

Kontaktperson: Sophie Mårtensson