- PEPI (Participation and Engagement in Preschool International)

Små barns hälsa och lärande har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Forskning har visat att barn som är delaktiga och engagerade i vardagliga aktiviteter mår bättre och har lättare att lära sig. Barns engagemang i förskolans aktiviteter beror både på barnets egenskaper och förskolemiljöns utformning.

Många små barn spenderar en stor del av vardagen i förskolan. Trots detta så saknas kunskap om barns delaktighet i förskolans aktiviteter. Vi vet inte heller vad som hjälper eller försvårar barns delaktighet i förskolan. Denna kunskap är extra viktig för barn i behov av särskilt stöd som inte alltid är delaktiga i aktiviteter på samma villkor som andra barn.

Projektet är en del i ett internationellt samarbete med Portugal, Sydafrika, Australien och USA. Syftet med detta projekt är att studera barns delaktighet och engagemang i aktiviteter och förskolemiljöns utformning för barn i och utan behov av särskilt stöd. I den inledande studien har förskoleverksamheten i förskolor i Sverige, Portugal och USA observerats genom att följa barns och personals aktiviteter under hela dagar, och relatera detta till mål, organisation och utbildningsfilosofi. Därefter har en fördjupad studie gjorts i Sverige, om de aktiviteter som barn och personalen deltar i under vardagen i förskolan.

Pågående studier fokuserar på hur vardagen i förskolan ser ut för barn med och utan behov av särskilt stöd, delaktighet i hemmet och förskolan samt hur övergripande demografiska strukturer är relaterade till förskolemiljöns utformning och aktiviteter.

Projektledare: Eva Björck