Spikningstavla Tekniska Högskolan

För samtliga forskarstuderande ska det finnas en allmän och en individuell studieplan. Allmänna studieplaner upprättas för varje forskarutbildningsämne vid det examinerande lärosätet.