Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Inom kursen sätts olika vetenskapliga teorier in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Kursplan

2017-10-18