Teorier om specialpedagogik, 5 poäng

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om specialpedagogik som forskningsobjekt, bli förtrogna med specialpedagogiska teorier och metoder samt kunna använda dessa i empirisk forskning.

Kursen ges som en s.k. läskurs med fyra sammankomster, 1 mars, 29 mars, 25 april och 30 maj under våren 2005.

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Behörig att söka kursen är antagna doktorander vid HLK, Jönköping. I mån av plats kan även anställda vid HLK delta.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om specialpedagogik som forskningsobjekt, bli förtrogna med specialpedagogiska teorier och metoder samt kunna använda dessa i empirisk forskning.

Upplägg, innehåll och examination

Kursen är upplagd som en läskurs vilken bedrivs i seminarieform där sammankomsterna ägnas åt diskussion kring litteraturen. Vid dessa sammankomster kommer olika teoribildningar, metoder och användningar av specialpedagogik att kritiskt granskas. Vidare kommer texttolkningar att redovisas och diskuteras.

Seminarierna ägnas åt diskussion av kurslitteraturen där deltagarna väljer ut någon eller några texter att kort introducera på ett problematiserande sätt. Denna undervisningsform förutsätter att deltagarna är inlästa på kurslitteraturen till varje tillfälle och aktivt deltar vid sammankomsterna.

Kursen ämnar förena vetenskaplig teori och praxis, att tänka och handla vetenskapligt, och därav varvas teoretiska studier med diskussion och arbete med egna texter. Examinationen blir därför en integrerad del av deltagandet i kursen. Kursdeltagarna skall även skriva en artikel på högst 10 sidor med utgångspunkt i kurslitteraturen och kopplingar till det egna forskningsområdet.

Kursledare och examinator

Eva Alerby, docent i pedagogik, vik. professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till eva.alerby@ltu.se senast den 16 februari 2005. Besked om antagning meddelas senast den 21 februari.

Litteratur

Armstrong, F., Armstrong, D. & Len Barton Inclusive education Policy, Contexts and Comparative perspectives. David Fulton Publishers.

Clough, P. & Corbett, J. (2000). Theories of Inclusive Education. UK: Sage Publ.

Emanuelsson, I., Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området: en kunskapsöversikt. Statens skolverk. Liber distrubition.

Helldin, Rolf (2002). Specialpedagogisk forskning - en kritisk granskning i ett omvärldsperspektiv. Stockholm: Skolverket.

Utbildning och demokrati. Temanumret: Specialpedagogik och demokrati, Vol 13, nr 2, 2004, Claes Nilholm: Temaredaktör.

Skritc, T. (1991). Behind special education: a critical analysis of professional culture and school organization. Denver: Love.

Thomas, G. (2001). Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. UK: Open University Press.

Ytterligare kurslitteratur bestäms i samråd med kursledare och deltagare. Deltagarna förväntas dessutom att i anslutning till kursen söka litteratur och artiklar inom det egna forskningsområdet.

2017-10-18