Teoretiska perspektiv på vuxnas lärande och livslångt lärande, 5 poäng

Kursens syfte är att öka doktorandernas kunskaper om vuxnas lärande genom att granska frågor rörande vuxnas förutsättningar för lärande och kompetensutveckling.

Bakgrund

Vuxenpedagogik som specifikt kunskapsområde har i Sverige funnits sedan 1950-talet genom Torsten Huséns bok "Vuxna lär". Det livslånga lärandet som vetenskapligt begrepp har sedan 1970-talet aktualiserats genom den av UNESCO beställda boken "Learning to Be" av Edgar Faure. Både vuxnas lärande och det livslånga lärandet framstår idag som centrala teoretiska och empiriska inslag i den pedagogiska forskningen om lärandet. Vuxnas lärande och livslångt lärande är idag högaktuella inte minst i samband med forskning om lärande och kompetensutveckling i arbetslivet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att öka doktorandernas kunskaper om vuxnas lärande genom att granska frågor rörande vuxnas förutsättningar för lärande och kompetensutveckling. Inom kursen analyseras fenomenet det livslånga lärandet utifrån dess teoretiska och metodologiska kunskapsfundament. Vidare behandlas lärande i arbetslivet samt s.k. organisatoriskt lärande.  

Kursens innehåll

  • Teoretiska och metodologiska perspektiv på lärandet hos vuxna      
  • Historisk och diskursiv analys av det livslånga lärandet
  • Lärande, kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet
  • Det organisatoriska lärandet som kunskapsfält

Målgrupp

Kursen är öppen för samtliga doktorander inskrivna i första hand vid Högskolan i Jönköping. I mån av plats kan även doktorander (i alla ämnen) från andra lärosäten tas in. Kursen är begränsad till 15 deltagare.  

Medverkande lärare

Forskarassistent Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
Professor Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
Professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet
Professor Bénedicte Gendron, universitetet i Toulouse 2, Frankrike
Professor Peter Jarvis, Surrey University, England
Docent Tomas Müllern, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Kursansvarig och examinator är professor Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Undervisningens karaktär

Kursen startar med ett heldagsseminarium måndagen den 12 december och följs upp av ytterligare en träff måndagen den 9 januari 2006. Fortsättningen av kursen planeras tillsammans med kursdeltagarna och avslutas med en veckas sammanhållen workshop på en kursgård i slutet av mars 2006.  

Examination

Examinationen sker på två sätt. De studerande skall under kursens gång läsa kurslitteraturen och förmedla sina intryck till varandra och till kursens lärare genom webben. I slutet av kursen författar och försvarar de studerande ett individuellt paper om ett problemområde som anknyter till kursens huvudtema.  

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till professor Mohamed Chaib, mohamed.chaib@hlk.hj.se.  

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 8 november 2005. I anmälan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare. Besked om antagning meddelas senast den 16 november via e-post.  

Kurslitteratur

Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande. En kunskapsöversikt och problematisering. Forskning i fokus, nr 24. Myndigheten för skolutveckling, (100 s).

Borgström, Lena & Gougoulakis, Petros (red.), (2005). Vuxenantologi — en grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas.

Bron, A. & Wilhelmsson, L. (red.), (2005). Lärprocesser i högre utbildning. Malmö: Liber.

Ellström, P-E. & Hultman, G. (red.), (2004). Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Jarvis, P. (2004). Adult Education & Lifelong Learning. Theory and Practice. 3 Edition.
Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen (95 sid), (prop. 2000:01:72).

Wenestam, C-G. & Lendahls Rosendahl, B. (red.), (2005). Lärande i vuxenlivet. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer kompendier som innehåller artiklar sammanställda av kursledaren:

  1. Informal Education and Lifelong Learning. Samling artiklar från (www.infed.org) 250 sid.
  2. Adult and Continuing Education. Major Themes in Education. Jarvis, P. and Griffin, C. (Eds.) 150 sid.
2017-10-18