Politisk pedagogik, 5 poäng

Kursen syftar till att placera in pedagogiken som vetenskap och den pedagogiska forskaren i den globala diskussionen.

Pedagogik är politik — eftersom alla världens nya länder först bygger upp en militärapparat och sedan ett utbildningssystem. Pedagogik blir på så vis ett av samhällets viktigaste kunskaps- och kompetensområden. Med pedagogisk kunskap och kompetens antas man kunna disciplinera och förtrycka eller frigöra och demokratisera ett folk.

I vår del av världen är pedagogikens största utmaning att utveckla teorier och metoder för att skapa praktiska möjligheter för alla att lära, trots vitt skilda individuella och politiska förutsättningar. Uppgiften är att finna möjligheter att förmedla mellan intention och villkor. Om alla människor skulle ha samma resurser för sitt lärande skulle pedagogiken knappast ha uppstått och ännu mindre kunnat finna legitimitet för sin verksamhet. Lärande är inte bara en fråga för individen — den rör hela samhällen, länder och den har nu nått globala aspekter.

Kursen är i första hand ämnad att medvetandegöra doktorander inom de pedagogiska forskningsområdena kring forskarens och pedagogens roll och ansvar i utvecklingen av pedagogisk kunskap. Den fokuserar på de skilda förutsättningar som finns mellan människor, mellan länder och kontinenter då det gäller pedagogikens roll som en del i samhällsutvecklingen — inte minst gäller det skillnaderna mellan världens rikaste och fattigaste länder. Enligt FN:s utvecklingsrapport lever vi i en värld där konsumtionen ökat sex gånger under de senaste 50 åren samtidigt som 1 miljard människor inte kan tillfredsställa sina mest elementära behov; 60 % av hushållen har inga eller är helt utan sociala trygghetssystem; 33 % av världens befolkning har inte tillgång till dricksvatten; 25 % inget eget boende; 20 % saknar sanitär och medicinsk service. Köpstyrkan hos 120 miljoner människor är mindre än 1 dollar om dagen; 16 % i världens mäktigaste land — USA — lever i fattigdom där också 20 % är illitterata.

Världens tre rikaste personer har större inkomster än de 48 fattigaste länderna i världen; tillgångarna för de 15 rikaste personerna i världen överstiger den samlade produktionen i alla länder söder om Sahara; 4 % av de 225 rikaste personernas tillgångar skulle ge människorna i den fattiga världen tillgång till elementär medicin, skolgång och adekvat födointag. De ekonomiska resurser som USA satsar i Irak skulle räcka till att lösa i stort sett hela jordens problem med analfabetism.

Samtidigt presenterar olika debattörer en mera positiv syn på världsläget och globaliseringen. Då hävdas bland annat att under de senaste 30 åren har antalet undernärda i världen halverats. 400 miljoner människor har lämnat den absoluta fattigdomen, och analfabetismen har gått ner från 70 % till 20 %. Ändå är det en trend att tala om läget i världen som om det är värre än någonsin och att det till stor del är globaliseringens fel. Men världen har i det här perspektivet blivit bättre tack vare globaliseringen.

Syfte

Kursen syftar till att placera in pedagogiken som vetenskap och den pedagogiska forskaren i den globala diskussionen.

Målgrupp

Kursen står öppen för doktorander i pedagogiknära ämnen vid alla lärosäten i Norden.

Deltagande diskutander

Samtliga kursdeltagare
Professor Bo Rothstein, statsvetenskap, Göteborgs universitet
Professor Sven-Eric Liedman, idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Professor Per-Olof Olofsson, sociologi, Lunds universitet
Professor Tomas Kroksmark, pedagogiskt arbete, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kursassistent är doktorand Martin Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kursansvarig och examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Kursens upplägg

Kursen ges som en s.k. läskurs vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och är indelad i två olika huvudmoment:

  • Inläsning av kurslitteraturen sker individuellt. Skriftliga reflektioner kring litteraturen skallinges till kursledningen inom utsatt tid. Inläsning sker under perioden april-september 2006.
  • dagars workshop i Jönköping (preliminärt i mitten av september 2006).

Kursen består av inläsning av litteratur och en diskussionsgrundad workshop, som är deltagar-styrd; innovativt lärande som bygger på intuitiv pedagogik.

Examination

Examination sker genom skriftlig produktion samt aktivt deltagande med förberett inlägg i workshopen.

Fullt och godkänt deltagande ger 5 kurspoäng. Kursintyg utfärdas av HLK.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Den bestrider inte kostnader för resa, övernattning, kurslitteratur etc. av något slag.

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till professor Tomas Kroksmark, telefon 036-10 10 00 (vx.) eller per e-post: tomas.kroksmark@hlk.hj.se eller till kursassistent Martin Hugo, telefon 036-10 10 00 (vx.) eller per e-post: martin.hugo@hlk.hj.se.

Anmälan

Antalet platser är begränsade till 10. Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 13 mars. I anmälan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare. Besked om antagning meddelas via e-post senast vecka 12.

Kurslitteratur

Arendt, Hannah (1968). Between past and future. New York: Penguin Books (eller annan utgåva). I urval.

Chomsky, Noam (2004). Propagandans makt. Stockholm: Ordfront 2002.

Chomsky, Noam (2004). Hybris - USA:s strävan efter global dominans. Stockholm: Ordfront.

Bauman, Zigmund (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos.

Nussbaum, Martha (2002). Kvinnors liv och social rättvisa. Göteborg: Daidalos.

Nussbaum, Martha (1995). Känslans skärpa tankens inlevelse. Essäer om etik och politik. Stehag: Brutus Östlings förlag.

Giddens, Anthony (1999). Modernitet och själidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Castells M. (2000). Internetgalaxen Reflektioner om internet, ekonomi och samhälle. Göteborg:Daidalos.

Castells M. (2000). Identitetens makt. Informationsåldern Ekonomi, samhälle och kultur. Band II Göteborg: Daidalos.

Castells M. (2000). Informationsåldern Ekonomi, samhälle och kultur. Band III. Göteborg: Daidalos.

Litteraturen kan beställas via HLK. Kostnad för hela paketet är 1.950 kronor + ev. fraktkostnad.

2017-10-18