Martin Heideggers fenomenologi, 5 poäng

Kursens mål är att deltagarna ska utveckla avancerade kunskaper om och insikter i Heideggers livsvärldsfenomenologi med särskild betydelse för lärar- och utbildningsvetenskaplig forskning.

Målgrupp

Kursen är öppen i följande prioritetsordning för

  1. Doktorander inskrivna vid HLK
  2. Doktorander inskrivna vid Högskolan i Jönköping
  3. Doktorander inskrivna vid annat lärosäte

Upplägg

Kursen består av en två-dagars workshop, som arrangeras som internat 23-24 augusti 2007. Inläsning av kurslitteraturen sker under 4 månader med möjlighet till handledning.

Inläsningsperioden sträcker sig från mitten av april till den 22 augusti 2007.

Examination

För godkänt krävs inläsning av den obligatoriska litteraturen samt ytterligare två verk av Heidegger. All inläst litteratur ska redovisas skriftligt och muntligt. Aktivt deltagande i workshopen är obligatorisk. Kvaliteten på den skriftliga redovisningen ska vara sådan att texten går att publicera som artikel inom området filosofisk pedagogik. Examinator och kursansvarig är professor Tomas Kroksmark, HLK.

Medverkande lärare

Professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet
Professor Hans Ruin, Södertörns högskola
Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Frågor

Frågor rörande kursen kan ställas till doktorand Håkan Fleischer som är kursassistent (hakan.fleischer@hlk.hj.se).

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 4 april — ange namn, lärosäte, avhandlingsämne samt handledare. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 13 april. Observera! Antalet platser är begränsade till åtta.

Obligatorisk kurslitteratur

Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit. Tybingen: Max Niemeyer Verlag. (Svensk översättning av Richard Matz accepteras)

Birnbaum, D. & Wallenstein, S-O. (1999). Heideggers väg. Stockholm: Thales.

Tillvalslitteratur (två verk ska väljas)

Till tänkandets sak. Stockholm: Thales.

Identitet och differens. Stockholm: Thales.

Brev om humanismen. Stockholm: Thales.

Towards the definition of philosophy. London: Continuum.

Konstverkets ursprung. Göteborg: Diadalos.

History and the concept of time. Bloomington: Indiana University Press.

Zollikon Seminars. Evanston: Northwestern University Press.

On the essence of truth. In Basic writings. New York: Harper & Row.

The question concerning technology. In Basic writings. New York: Harper & Row.

Building dwelling thinking. In Basic writings. New York: Harper & Row.

What calls for thinking? In Basic writings. New York: Harper & Row.

The end of Philosophy and the task of thinking. In Basic writnings. New York: Harper & Row.

Introduction to metaphysics. New Haven: Yale University Press.

Phenomenological interpretations of Aristotle. Bloomington: Indiana University Press. 

Discourse on thinking. New York: Harper & Row. The concept of time. Oxford: Blackwell.

The Phenomenology for religious life. Bloomington: Indiana University Press.

On the way to language. San Francisco: Harper.

Kompletterande litteratur (frivillig)

Bambach, C. (2003). Heidegger's Roots. Cornell: Cornell University Press.

Benktson, B-E. (1983). Varat och tiden. Introduktion till Heideggers tänkande. Malmö: Liber.

Dreyfus, H. L. & Hall, H. (1992). Heidegger — A Critical Reader. Oxford: Blackwell.

Dreyfus, H. L. (1995). Being-in-the-world. Commentary on Heidegger's Being and Time. Cambridge: MIT Press.

Gadamer, H-G. (1994). Heidegger's ways. New York: State University of New York Press.

Guingnon, C. (ed.)(1993). The Cambridge Companion to Heidegger. Cambridge: Cambridge University Press.

Hodge, L. (1995). Heidegger and Ethics. London: Routledge.

Mulhall, S. (1996). Heidegger and Being and Time. London: Routledge.

Schürman, R. (1990). Heidegger. On being and Acting: From Principles to Anarchy. Bloomington: Indiana University Press.

2017-10-18