Learning Study som ansats för praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, 15 hp

Learning Study as an approach for development of school practice and research in subject didactics, 15 credits

Kursens syfte är att den studerande ska förberedas för att kunna använda Learning Study både som modell för skolutvecklingsarbete och som forskningsmetod.

Kursen vänder sig till doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och humanistiska områdena som vill fördjupa sina kunskaper om Learning Study, ett arrangemang där forskare och verksamma praktiker samverkar i en utvecklings- och forskningsprocess, samt om den forskningstradition, fenomenografi och variationsteori, inom vilken Learning Study har utvecklats.

Kursplan

Anmälan

Anmälan sker omgående via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se

Kursstart

21 januari 2015, kl. 11 i Ha208, Högskolan för lärande och kommunikation.

2017-10-18