Kvantitativa analysmetoder, 7,5 hp

Kursen behandlar statistiska bearbetningsmetoder, statistiska beräkningar och tolkning av resultat.

Quantitative analysis methods, 7.5 credit points

Syfte

Kursen syftar till att de studerande kritiskt ska kunna värdera vetenskapliga rapporter och artiklar, i vilka kvantitativa beskrivningar och analyser har använts samt att de studerande själva ska kunna hantera kvantitativa data, ställa relevanta frågor till ett datamaterial, kunna utföra och dra korrekta slutsatser av statistiska analyser.

Kursen förutsätter statistiska grundkunskaper på grundnivå. Ett självdiagnostiskt test finns som ger information om vad som behöver förbättras före kursstart. 

Mål

Efter kursen ska den studerande utifrån ett givet problem kunna:

 • välja lämpliga statistiska bearbetningsmetoder
 • utföra vissa statistiska beräkningar
 • tolka resultaten av genomförda statistiska beräkningar

Sammanfattningsvis innebär detta mål, att den studerande efter kursen ska kunna formulera sig muntligt och skriftligt med användandet av statistiska begrepp och metoder i anslutning till insamlade data.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:

 • introduktion till kvantitativa analyser, olika statistiska programvaror
 • SPSS-programvara, filuppbyggnad, editering, variabelbegreppet
 • beskrivande statistik, central- och spridningsmått, sambandsmått och grafisk framställning
 • multipel korrelation och multipel regression
 • mätteori
 • grunderna för statistisk hypotesprövning, normalfördelning, samplingfördelning, medelfel
 • parametriska hypotesprövningsmetoder (t-test, Anova, m.fl.)
 • icke parametriska hypotesprövningsmetoder (Chi-kvadrat, Mann Whitney, m.fl.)
 • statistisk signifikans i relation till storleksmått (eta-kvadrat, Cramérs index)
 • reliabilitet och validitet (scale, factor analysis)
 • introduktion till Structural Equation Modeling (SEM)
 • kritisk granskning av vetenskaplig artikel

Preciserade delmål

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna:

 • bygga upp en datafil utifrån insamlade data
 • kontrollera datafilen och vid behov korrigera i filen
 • läsa in data från annan programvara (ordbehandlingsprogram, excel)
 • definiera variabler, ange typ och etiketter, etc.
 • lägga nya variabler, lägga till individer, välja ut undergrupper, sortera data, etc.
 • transformera data
 • summera data i frekvenstabeller, ge beskrivande mått, ställa upp korstabeller
 • presentera resultat i olika typer av diagram
 • beräkna korrelation och partialkorrelation
 • jämföra medelvärden med hjälp av en-vägs-ANOVA (med kontrastanalyser), t-test,  t-differenstest
 • jämföra medelvärden med hjälp av en-faktors och två-faktors ANOVA (med eller utan kovariat)
 • använda regression och multipel regression
 • utföra komponentanalys (faktoranalys)
 • pröva mätsäkerheten i skalor (reliabilitetsanalys)
 • använda icke-parametriska analysmetoder
 • planera för path-analys och LISREL-analys
 • öppna en datafil, ställa frågor till materialet och använda både nivariata och multivariata analysmetoder, tolka resultatet och presentera resultatet
 • presentera och ge kritiska synpunkter på statistisk dataanalys i vetenskapliga artiklar

Upplägg

Kursen genomförs i form av lektioner, övningar och seminarier.

Medverkande lärare

Kursledare är professor Horst Löfgren, Malmö högskola.

Kurstid

Preliminär tidsåtgång för kursen beräknas till ca 30 timmar. Det förutsätts att deltagarna har tidsmässiga möjligheter att läsa litteratur och öva mellan undervisningstillfällena. Den sammanlagda studietiden är ca 25 hela arbetsdagar (7,5 högskolepoäng).

Heldagsträffar är planerade till följande datum under våren 2008: 24/4, 15/5, 22/5 och 17/6 (det sista datumet är ännu preliminärt).

Examination och betyg

Examinationen sker genom redovisning av övningsuppgifter, presentation av vetenskaplig artikel som innehåller kvantitativ analys samt skriftlig tentamen. Som betyg används Godkänd eller Underkänd.
Examinator är professor Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Anmälan

Kursen har plats för 15 deltagare. Anmälan sker via e-post till kursadministratör karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 13 mars 2008. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 20 mars. För behörighet krävs antagning till forskarutbildning. Doktorander vid Högskolan i Jönköping har förtur.

Kurslitteratur

Löfgren, H. (2006). Grundläggande statistiska metoder för analys av kvantitativa data: med övningar för programpaketet SPSS. Barsebäck: PPR — Läromedel för högskolan.

McMillan, J. H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer (3rd Ed). New York: Longman (eller bok med motsvarande innehåll).

Wahlgren, L. (2005). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Självvald artikel från någon internationell tidskrift inom det samhällsvetenskapliga området som innehåller kvantitativa analyser.

2017-10-18