Kvantitativa analysmetoder, 5 poäng

Kursen behandlar statistiska bearbetningsmetoder, statistiska beräkningar och tolkning av resultat.

Kursen förutsätter statistiska grundkunskaper på grundnivå. Självdiagnostiskt test skickas ut till dem som anmäler sig. 

Professor Horst Löfgren, Malmö högskola, är kursledare och examinator.

Målgrupp

Kursen är öppen för doktorander som använder sig av kvantitativa intervju- och analysmodeller i forskningen.

Syfte

Kursen syftar till att de studerande kritiskt ska kunna värdera vetenskapliga rapporter, i vilka kvantitativa beskrivningar och analyser har använts samt att de studerande själva ska kunna hantera kvantitativa data, ställa relevanta frågor till ett datamaterial, kunna utföra och dra korrekta slutsatser av statistiska analyser.

Mål

Efter kursen ska den studerande utifrån ett givet problem:

 • kunna välja lämpliga statistiska bearbetningsmetoder,
 • kunna utföra vissa statistiska beräkningar,
 • kunna tolka resultaten av genomförda statistiska beräkningar.

Sammanfattningsvis innebär detta mål, att den studerande efter kursen ska kunna formulera sig muntligt och skriftligt med användandet av statistiska begrepp och metoder i anslutning till insamlade data.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:

 • introduktion till kvantitativa analyser, olika statistiska programvaror.
 • SPSS-programvara, filuppbyggnad, editering, variabelbegreppet.
 • beskrivande statistik, central- och spridningsmått, sambandsmått och grafisk framställning.
 • multipel korrelation och multipel regression.
 • mätteori.
 • grunderna för statistisk hypotesprövning, normalfördelning, samplingfördelning, medelfel.
 • parametriska hypotesprövningsmetoder (t-test, Anova, m.fl.).
 • icke parametriska hypotesprövningsmetoder (Chi-kvadrat, Mann Whitney, m.fl.).
 • statistisk signifikans i relation till storleksmått (eta-kvadrat, Cramérs index).
 • reliabilitet och validitet (scale, factor analysis).
 • kritisk granskning av vetenskaplig artikel.

Preciserade delmål

Kursdeltagarna ska kunna:

 • bygga upp en datafil utifrån insamlade data,
 • kontrollera datafilen och vid behov korrigera i filen,
 • läsa in data från annan programvara (ordbehandlingsprogram, excel),
 • definiera variabler, ange typ och etiketter, etc.,
 • lägga nya variabler, lägga till individer, välja ut undergrupper, sortera data, etc.
 • transformera data,
 • summera data i frekvenstabeller, ge beskrivande mått, ställa upp korstabeller,
 • presentera resultat i olika typer av diagram,
 • beräkna korrelation och partialkorrelation,
 • jämföra medelvärden med hjälp av en-vägs-ANOVA (med kontrastanalyser),
 • t-test,
 • t-differenstest,
 • jämföra medelvärden med hjälp av en-faktors och två-faktors ANOVA (med eller utan kovariat),
 • använda regression och multipel regression,
 • utföra komponentanalys (faktoranalys),
 • pröva mätsäkerheten i skalor (reliabilitetsanalys),
 • använda icke-parametriska analysmetoder,
 • planera för path-analys och LISREL-analys,
 • öppna en datafil, ställa frågor till materialet och använda både univariata och multivariata analysmetoder, tolka resultatet och presentera resultatet,
 • presentera och ge kritiska synpunkter på statistisk dataanalys i vetenskapliga artiklar.

Undervisningens karaktär

Kursen genomförs i form av lektioner, övningar och seminarier.

Kurstid

20 maj, 19-20 september samt 18 oktober vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi återkommer med detaljerade tider i samband med antagningsbeskedet.

Preliminär tidsåtgång för kursen beräknas till ca. 30 timmar. Det förutsätts att deltagarna har tidsmässiga möjligheter att läsa litteratur och öva mellan undervisningstillfällena. Den sammanlagda studietiden är ca. 25 hela arbetsdagar (5 poäng).

Examination och betyg

Examinationen sker genom redovisning av övningsuppgifter, presentation av vetenskaplig artikel som innehåller kvantitativ analys samt skriftlig tentamen.

Som betyg används Godkänd eller Underkänd.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 12 maj 2005. Besked om antagning meddelas senast den 16 maj. I ansökan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare.

Kurslitteratur

Löfgren, H. (2005). Grundläggande statistiska metoder för analys med SPSS. Malmö: Lärarutbildningen.

McMillan, J. H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer (3rd Ed). New York: Longman. (eller bok med motsvarande innehåll)

Wahlgren, L. (2005). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Självvald artikel från någon internationell tidskrift inom det samhällsvetenskapliga området som innehåller kvantitativa analyser.

2017-10-18