Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Utveckla praktisk och teoretisk kunskap i att hantera vetenskapliga metoder för insamling, tolkning och analys av kvalitativa data.

Qualitative analysis, 7,5 credit points. Anmäl dig senast den 27 maj.

Syfte

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla praktisk och teoretisk kunskap i att hantera vetenskapliga metoder för insamling, tolkning och analys av kvalitativa data. Kursen fördjupar därutöver kunskaper om och insikter i hur olika metoder kombineras i forskning för att bredda den vetenskapliga kvaliteten i forskning.

Kursinnehåll och schema

Kursen innehåller följande delmoment:

3 september, 09.00-12.00 — Tomas Kroksmark
Kursstart
Introduktion till teorier och forskningsmetoder som hanterar data som kvalitativa Fenomenologi — hermeneutik — kritisk teori.

17 september, 09.00-12.00 — Martin Hugo
Fenomenografisk metod/variationsteori

1 oktober, 09.00-12.00 — Claes Nilholm
Kommunikationsanalys och berättelseanalys

15 oktober, 09.00-12.00 — Mohamed Chaib
Sociala representationer

29 oktober, 09.00-12.00 — Christina Chaib
Grounded theory
 
5 november, 09.00-12.00 — Tomas Kroksmark
Postmodernitet, feminism och E-learning Reserach

19 november, 09.00-12.00 — Helene Ahl
Diskursanalys

Upplägg

Kursen genomförs i form av lektioner, övningar och seminarier.

Examination och betyg

Examination sker dels genom inlämningsuppgifter och redovisningar, dels genom en avslutande inlämningsuppgift. Den utgörs av ett sammanhängande essä/kapitel/artikel där det tydligt framgår att doktoranden inhämtat fördjupad kunskap om och insikt i vetenskapliga teorier och metoder inom de i kursen aktuella områdena. Texten ska vara skriven i analyserande och komparativ form.

Som betyg används Godkänd eller Underkänd.

Examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Anmälan

Kursen har plats för ett begränsat antal deltagare. Anmälan sker via e-post till kursadministratör karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 27 maj 2008. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 5 juni. För behörighet krävs antagning till forskarutbildning. Doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation har förtur.

Kursspråk

Kursen ges på engelska, såvida inte alla deltagare är svenskspråkiga.

Kurslitteratur

Ytterligare särtryck och vetenskapliga artiklar kan komma att meddelas senast vid kursstart.

Allmän kurslitteratur

Somekh, B. & Lewin, C. (eds.) (2005). Research methods in the social sciences. London: Sage

Fenomenologi — hermeneutik — kritisk teori

Arendt, H. (1977). Between Past and Future. New York: Penguin Books.

Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. I J. Bengtsson (red.). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur.

Carleheden, M. (2007). Fostran till frihet Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv. I T. Englund (red.). Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos.

Gadamer, H.-G. (2003). Teori, teknik, praktik. I H.-G. Gadamer. Den gåtfulla hälsan. Ludvika: Dualis förlag.

Heidegger, M. (1981). Den dubbla uppgift som utarbetandet av varafrågan innebär — undersökningens metod och uppläggning. § 5- §8. I M. Heidegger. Varat och tiden. Lund: Doxa. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Merleau-Ponty, M. (1976). Preface. In M. Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception.  London: Routledge and Keegan Paul. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Meyer-Drawe, K. (1986). Kaleidoscope of Experiences: The Capability to be Surprised by Children. In Phenomenology + Pedagogy Vol 4, No. 3:1986, p. 48-54. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Speigelberg, H. (1982). The Essentials of the Phenomenological Method. In H. Speigelberg. The Phenomenological Movement. The Huge: Martinus Nijhoff. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Postmodernitet — feminism — E-lerning Research

Anderson, P. (2000). Postmodernitetens ursprung. Göteborg: Daidalos.

Andrews, R. & Haythornthwaite, C. (2007). Introduction to E-learning Research. In R. Andrews & C. Haythornthwaite, (Ed.). E-learning Research. Los Angeles: SAGE Publ. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Bauman, Z. (1996). Postmodern etik. Göteborg: Daidalos. Nussbaum, M. (2003). Women's Study. In M. Nussbaum. Cultivating Humanity. A classical defense of reform in Liberal Education. Cambridge: Harvard University Press. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Thornham, S. (2001). Postmodernism and Feminism. In S. Sim (Ed.). Postmodernism. London: Routledge. [Särtryck. Tillhandahålles av kursledningen].

Diskursanalys

Ahl, H. (2004). The scientific reproduction of gender inequality: A discourse analysis of research texts on women's entrepreneurship. Copenhagen: CBS Press.

Foucault, M. (1972). The Discourse on Language (L'ordre du discourse). In The archaeology of knowledge & The discourse on language (pp. 215-237). New York: Pantheon Books. [Svensk översättning: Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 1993].

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage. [Svensk översättning: Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000].

2017-10-18