Kvalitativ metod, 7,5 hp

Kursen utgör en grundkurs i kvalitativa forskningsmetoder.

Research Methods in Education: Qualitative method, 7,5 credits

Kursen utgör en grundkurs i kvalitativa forskningsmetoder. De olika momenten handlar om:

  • Fördjupning i några skilda forskningsansatser
  • Insamling och analys av kvalitativ data
  • Relationen forskningsobjekt, forskningsansatser, datainsamlingstekniker, bearbetning
  • samt resultatsammanställningar
  • Vetenskaplig argumentation
  • Validitet och reliabilitet

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, några samläses med kursen Utbildningsvetenskaplig metod 15 hp. Närvaro på minst tre högre seminarier/disputationer med kvalitativ forskningsansats krävs.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Kursplan

Kvalitativ metod, 7,5 hp Pdf, 69.5 kB.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 5 augusti 2011. Antagningsbesked skickas ut senast den 19 augusti.

Mer information finns i Bilaga till kursplan Pdf, 26.8 kB..

2017-10-18