Kvalitativ forskningsintervju, 5 poäng

Kursen syftar till att tydliggöra olika problem kring kvalitativa intervjuer och hur sådana kan lösas i praktiska situationer.

Inom pedagogiknära forskningsområden utnyttjas olika former av kvalitativ forskningsmetodik för att samla in och hantera data. De allra flesta metoder inom denna möjlighet utnyttjar forskningsintervjun som insamlingsmetod. Forskningsintervjuer har olika utformning från en friare form av samtal över ett ganska brett register till s.k. djupintervjuer, och med olika sorters mål och motiv.

Kompetens i praktiska intervjutekniker inom kvalitativ forskning utvecklas i betydande utsträckning av den enskilde forskaren, i bästa fall inom ramen för en erfaren forskargrupp med gemensamma datainsamlingsmetoder. Lika ofta är forskaren eller doktoranden utlämnad till sitt eget omdöme och sin egen förmåga att rätt genomföra en vetenskaplig intervju med kvalitativa förtecken.

Målgrupp

Kursen står öppen för doktorander i alla ämnen vid alla lärosäten i Norden och vänder sig till alla som använder kvalitativa intervju- och analysmodeller i forskningen.

Syfte

Kursen syftar till att tydliggöra olika problem som metoden har och hur sådana kan lösas i praktiska situationer. En betydande del av kursen ägnas också åt den kvalitativa forskningsintervjuns teori.
Kursen avser att på ett mera systematiskt sätt penetrera grundläggande problem i kvalitativa forskningsintervjuer inom pedagogiknära forskning ur såväl ett inom- som utomvetenskapligt perspektiv.

Undervisningens karaktär

Kursen ges som en s.k. workshop vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kursen är indelad i tre olika huvudmoment:

  • Individuell inläsning av kurslitteraturen sker före sammankomsterna. Skriftliga reflektioner  kring litteraturen skall inges till kursledningen inom utsatt tid.
  • Workshop 1: 27-28 april 2005
  • Workshop 2: 17-19 maj 2005
  • Kursdeltagarna levererar en artikel (för ev. publicering i gemensam rapport/bok kring ett självvalt tema).

Deltagande i momenten 1+2 ger 2 kurspoäng; deltagande i 1+2+3+4 ger 5 kurspoäng.

Kursen består av litteraturseminarier, gruppövningar, föreläsningar och individuella fördjupningsarbeten.

Föreläsarna och seminarieledarna är ledande pedagogik- och didaktikforskare med erfarenhet från kvalitativa forskningsintervjuer. Därutöver deltar forskare och praktiker inom:

  • polisen — representant från förhörsenheten, Polisen i Jönköping
  • psykoterapi — representant från psykiatriavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
  • socialt arbete — representant från Hälsohögskolan, Jönköping
  • samtal med barn — representant från Hälsohögskolan, Jönköping

I kursen kommer egna och/eller andras intervjudata att analyseras ur intervjuarperspektiv.

Examination

Examination sker kontinuerligt i seminarieform och genom att varje deltagare genomför ett antal intervjuer som redovisas tillsammans med skriftlig metod, analys och resultatdiskussion.

Kursansvarig examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 25 februari 2005. Besked om antagning meddelas senast den 4 mars. I ansökan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Kursen bestrider inte kostnader för resa, övernattning, kurslitteratur etc. av något slag.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgår från två handböcker inom området:

Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (ed.) (1994): Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: SAGE publ.

Gubrium, J. F. & Holstein, J.A. (ed.) (2002): Handbook of Interview Research. Context & Method. Thousand Oaks: SAGE publ.

Övrig litteratur

Banaka, W. H. (1971). Training in Depth Interviewing. New York: Harper & Row publ.

Buber, M. (1993). Dialogens väsen. Ludvika: Dualis förlag.

Burke, P. (1993). The Art of Conversation. London: Polity Press.

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (1994). Minding action. Nordisk Pedagogik 2:1994.

Säljö, R. (2001). The individual in social practice. Nordisk Pedagogik 2:2001.

Två doktorsavhandlingar där forskningsintervjun har använts som metod. Artiklar i samband med seminarier.

2017-10-18