Informationssökning för doktorander, 2 poäng/ Academic Writing, 2 poäng

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping ger doktorandkurs i kombinationen; Informationssökning för doktorander, 2 poäng och Academic Writing, 3 poäng. Inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap.

Tid: Juni — september 2004
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Behöriga att söka kursen är antagna doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap samt för personal vid HLK om inte doktoranderna fyller antalet platser. Kursdelarna kan läsas separat.

Antalet platser är begränsade till 20. Anmälan till kursen/kurserna sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 26 maj 2004. Besked om antagning meddelas senast den 4 juni 2004. Kursen/kurserna är kostnadsfria.

Kursansvarig examinator: Professor Tomas Kroksmark

Informationssökning för doktorander, 2 poäng  

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och färdighet i att självständigt söka information samt kritiskt bedöma och analysera informationskällor. Deltagarna skall också erhålla ökad förståelse för vetenskaplig kommunikation samt kännedom om referenshantering och regler för upphovsrätt.

Kursens innehåll och uppläggning

Kursen omfattar sex halvdagars lektioner (kl. 09.00 - 12.00 och kl. 13.00 - 17.00) med föreläsningar och egna övningar. Deltagarna erbjuds dessutom individuell hjälp med informationssökning i anslutning till examinationen.

Kurstillfälle 1: 11 juni kl. 09:00-12:00
Vetenskaplig kommunikation:
Vetenskapssamhället
Vetenskaplig publicering
Social informationssökning

Kurstillfälle 2: 11 juni kl. 13:00-17:00
Informationshantering:
Citering och referenser
Referenshanteringssystem (EndNote)
Upphovsrätt

Kurstillfälle 3: 12 augusti kl. 13:00-17:00
Allmän informationssökning:
Sökstrategi och sökteknik
Bibliografiska databaser: t.ex. Artikelsök, Ingenta
Fulltextdatabaser
Internetsökning, portaler, sökmotorer och kvalitetsgranskning
Dokumentanskaffning

Egna övningar
Kurstillfälle 4: 13 augusti kl. 09:00-12:00
Fackspecifik informationssökning: (Beroende på deltagarnas ämnesinriktning kommer lektionen ev. att ges i flera versioner)
T.ex. ERIC, PsykInfo
Egna övningar

Kurstillfälle 5: 13 augusti kl. 13:00-17:00
Fackspecifik informationssökning: (Beroende på deltagarnas ämnesinriktning kommer lektionen ev. att ges i flera versioner)
T.ex. Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index
Egna övningar

Kurstillfälle 6: 16 september  kl. 09:00-12:00
Muntlig examination
Muntlig redovisning av enskilt skriftligt arbete, se nedan.

Kurskrav/examination

Enskilt skriftligt arbete som lämnas in senast 1 vecka före examinationen (dvs. den 9 september). Detta arbete skall innehålla en personlig sökprofil som berör respektive forskningsområde, där relevanta handböcker, tidskrifter, databaser, institutioner etc. redovisas. Därutöver skall relevanta sökbegrepp redovisas tillsammans med sökresultat och dess relevans för forskningen.

Medverkande lärare

Maria Agdell, Högskolebiblioteket, Jönköping
Klemens Karlsson, Högskolebiblioteket, Jönköping
Olle Thegeby, Högskolebiblioteket, Jönköping

Litteratur

Hagerlid, J. "Systemskifte på väg inom vetenskaplig publicering — nu vill forskarna återta kontrollen" Tidskrift för Dokumentation Vol. 57:3 (2002): 95-106

Nilsson, S. "Bygga kunskap" Ikoner Nr 6 (2002): 49-51. http://www.polyvalent.se/framtidsfilerna/bygga.htm

Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2000. S. 161-200 (Kap. 14: Sök information)

Seldén, L. Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik. Borås, 1999.

Svedjedal, J. "En maskin att tänka med" Biblis Nr 18 (2002): 25-28

Våge, L., Dalianis, H. & Iselid, L. Informationssökning på Internet. Lund: Studentlitteratur, 2003.

Academic Writing, 3 poäng

Kursens syfte

Deltagarna skall under kursens gång nå insikter i hur akademisk textproduktion går till samt utarbeta ett manuskript till en artikel som är färdig för submission till en internationell journal.

Kursens innehåll och uppläggning

Kursen inleds med en genomgång av reviewprocessens olika steg varvid deltagarna granskar ett manuskript som inkommit till American Educational Research Journal. Deltagarna får tillfälle att jämföra egna kommentarer med dem som lämnats av ordinarie reviewers och med det redaktionella beslutet. Råd och tips lämnas av inbjudna forskare med omfattande erfarenhet av att publicera akademiska texter.

Nästa steg blir att deltagarna går igenom de två senaste årgångarna av en egen vald tidskrift för att karaktärisera det material som publicerats samt redovisa tidskriftens krav för publicering.
Ett fåtal gäster bjuds in för att ge tips och råd om hur man främjar sin egen produktivitet som akademisk författare.

Kurstillfälle 1: 15 september kl. 09:00-17:00
Publiceringsmöjligheter, Sven G Hartman, Lärarhögskolan i Stockholm

Kurstillfälle 2: 16 september kl. 13:00-17:00
Reviewprocessens olika steg, Karl Georg Ahlström, Uppsala universitet

Kurstillfälle 3: 4 oktober kl. 09:00-17:00
Från manus till publicering
Redovisning av självvald tidskrift, Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kurskrav/examination

Muntlig rapportering om trender i publicering under de två senaste åren i vald tidskrift. Egen artikel som sänds för bedömning till internationell tidskrift (förgranskas av Ahlström). Skall vara Ahlström tillhanda senast den 1 november.

Medverkande lärare

Professor emeritus Karl-Georg Ahlström, Uppsala universitet
Professor Sven G Hartman, Lärarhögskolan i Stockholm
Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Litteratur

Ahlström, K-G. (2004), Vad du bör veta om Scandinavian Journal of Educational Research — SJER. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 8, Nr 4, 2003.

Becker, H.S., (1986), Writing for Social Scientists - How to Start and Finish your Thesis, Book or Article. Chicago: Chicago University Press.

Björk, L & C. Raisanen, (1996), Academic Writing. Lund: Studentlitteratur.

Booth, W., Colomb, G.G. and Williams, J.M., (1995), The Craft of Research. Chicago:University of Chicago Press.

Czarniawska, B. (1999), Writing Management. Oxford: Oxford University Press

Oshima, Alice (1998),  Introduction to Academic Writing

Wildavsky, A.(1989), Craftways - On the organization of scholarly work. New Brunswick: Transaction Publishers.

AERA meddelas senare.
Två årgångar av en internationell journal enligt deltagarens val.

2017-10-18