Informationssökning, 2 poäng

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och färdighet i att självständigt söka information samt kritiskt bedöma och analysera informationskällor.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och färdighet i att självständigt söka information samt kritiskt bedöma och analysera informationskällor. Deltagarna skall också erhålla ökad förståelse för vetenskaplig kommunikation samt kännedom om referenshantering och regler för upphovsrätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till doktorander inom humaniora och beteendevetenskap.

Medverkande lärare

Klemens Karlsson, Högskolebiblioteket i Jönköping
Olle Thegeby, Högskolebiblioteket i Jönköping

Kursansvarig och examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Kurens innehåll och upplägg

Kursen omfattar fem halvdagars lektioner (09.00-12.00 och 13.00-16.00) med föreläsningar och egna övningar. Utöver detta tillkommer ett examinationstillfälle. Deltagarna erbjuds dessutom individuell hjälp med informationssökning.

Kurstillfälle 1: 5 december kl. 09.00-12.00, sal C 2032
Vetenskaplig kommunikation:
Vetenskapssamhället
Vetenskaplig publicering
Social informationssökning
Upphovsrätt

Kurstillfälle 2: 5 december kl. 13.00-16.00, sal C 3028
Informationssökning I:
Sökstrategi och sökteknik
JULIA, LIBRIS
Egna övningar

Kurstillfälle 3: 12 december kl. 09.00-12.00, sal C 3028
Informationssökning II:
Allmänna referens- och fulltextdatabaser
Dokumentanskaffning
Internetsökning
Egna övningar

Kurstillfälle 4: 12 december kl. 13.00-16.00, sal C 3028
Informationshantering
Citering och referenser
Referenshanteringssystem (EndNote)
Egna övningar

Kurstillfälle 5: 16 december kl. 09.00-12.00, sal C 3028
Informationssökning III:
Fackspecifika referens- och fulltextdatabaser
Egna övningar

Muntlig examination

Den muntliga examinationen sker i mindre grupper vid ett av följande tillfällen: 26/1 kl. 09.00-12.00, 27/1 kl. 09.00-12.00 eller 27/1 kl. 13.00-16.00

Kunskapskrav/examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. Ett enskilt skriftligt arbete skall distribueras till examinationsgruppens deltagare och kursens lärare senast 1 vecka före examinationen (dvs. den 19 januari). Detta arbete skall innehålla en personlig sökprofil som berör respektive forskningsområde, där relevanta handböcker, tidskrifter, databaser, institutioner etc. redovisas. Därutöver skall relevanta sökbegrepp redovisas tillsammans med sökresultat och dess relevans för forskningen. Den muntliga examinationen sker i mindre grupper där samtliga i gruppen skall i förväg ha läst varandras skriftliga arbeten.  Deltagarna förutsätts delta aktivt under examinationstillfället.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 28 oktober 2005. I ansökan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare. Besked om antagning meddelas senast den 4 november via e-post.

Litteratur

Hagerlid, J. "Systemskifte på väg inom vetenskaplig publicering — nu vill forskarna återta kontrollen" Tidskrift för Dokumentation Vol. 57:3 (2002): 95-106.

Nilsson, S. "Bygga kunskap" Ikoner Nr 6 (2002): 49-51. http://www.polyvalent.se/framtidsfilerna/bygga.htm

Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2000. S. 161-200 (Kap. 14: Sök information)

Seldén, L. Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik. 2:a uppl. Borås, 2004. (Kap. 4-6)

Svedjedal, J. "En maskin att tänka med" Biblis Nr 18 (2002): 25-28.

Våge, L., Dalianis, H. & Iselid, L. Informationssökning på Internet. Lund: Studentlitteratur, 2003. (Kap. 1-7)

2017-10-18