Hermeneutik och pedagogiskt arbete, 5 poäng

Kursen syftar till att ge förutsättningarna för att begripa och på ett fördjupat sätt tillämpa olika teoretiska utgångspunkter inom hermeneutiken och de metodiska konsekvenserna av dessa.

Hermeneutik som teori och metod för vetenskapligt arbete inom samhälls- och humanvetenskaperna utgör en allt viktigare komponent för att bättre beskriva och förstå pedagogiskt arbete. Kursen behandlar i linje härmed olika hermeneutiska perspektiv med kopplingar till skilda professionsutbildningar. En särskild del riktas mot pedagogisk hermeneutik.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge förutsättningarna för att begripa och på ett fördjupat sätt tillämpa olika teoretiska utgångspunkter inom hermeneutiken och de metodiska konsekvenserna av dessa

Målgrupp

Kursen står öppen för doktorander i alla ämnen och vid alla lärosäten i Norden.

Medverkande lärare

Professor Peter Kemp, Danmarks pedagogiska universitet
Professor Jacob Rendtorff, Roskilde universitets center
Professor Bengt Kristensson Uggla, Lärarhögskolan i Stockholm
Professor Anders Gustavsson, Stockholms universitet
Professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet

Kursansvarig och examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Kursassistent är doktorand Martin Hugo, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Undervisningens karaktär

Kursen ges som en s.k. workshop vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kursen är indelad i fyra olika huvudmoment.

  1. Individuell inläsning av kurslitteraturen sker före sammankomsterna. Skriftliga reflektioner kring litteraturen skall inges till kursledningen inom utsatt tid.
  2. Workshop 1: 1-2 december i Jönköping.
  3. Workshop 2: 15-17 februari i Jönköping.
  4. Kursdeltagarna levererar en artikel (för ev. publicering i gemensam rapport/bok kring ett självvalt tema inom hermeneutiken). Kursen består av litteraturseminarier, gruppövningar, föreläsningar och individuella fördjupningsarbeten.

Examination

Examination sker kontinuerligt i seminarieform och genom individuell skriftlig redovisning i artikelform. Deltagande i momenten 1+2+3+4 ger 5 kurspoäng. Kursintyg utfärdas av HLK.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Kursen bestrider inte kostnader för resa, övernattning, kurslitteratur etc. av något slag.

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till professor Tomas Kroksmark, telefon 036-15 74 14 eller per e-post: tomas.kroksmark@hlk.hj.se eller till kursassistent Martin Hugo, telefon 036-15 74 60 eller per e-post: martin.hugo@hlk.hj.se.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 17 oktober 2005. I ansökan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare. Besked om antagning meddelas senast den 28 oktober via e-post.

Schema och fullständig litteraturlista meddelas i samband med antagningsbeskedet.

Kurslitteratur

Peter Kemp. Verdensborgeren som pædagogisk ideal, Hans Reitzels Forlag, København 2005 ( især III. Del)

Paul Ricœur: Time and Narrative, I-III, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1984. Fås som Paperback (I. bind).

Mads Hermansen og Jacob Rendtorff (red). En hermeneutisk brobygger. Tekster af Paul Ricœur, Klim, Århus, 2002 (kapitel 1, 3 og 6)

Supplerende litteratur
Peter Kemp. Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricœur, Aarhus Universitetesforlag, 3. udgave, 1999 (kapitel  1 og 4)

Jesper Gulddal og Martin Møller: Hermeneutik. En antologi om forståelse, Gyldendal, 1999

Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abenländischen Literatur, Zehnte Auglage,  francke verlag, Tübingen, 1946/ 2001

Jacob Dahl Rendtorff: Paul Ricoeurs filosofi, Hans Reitzels forlag, København 2000.

2017-10-18