Hermeneutik, 5 poäng

Kursen syftar till att ge förutsättningarna för att begripa och på ett fördjupat sätt tillämpa olika teoretiska utgångspunkter inom hermeneutiken och tolkningsproblematikens aktualitet när det gäller sanning och verklighet i ett digitaliserat samhälle.

Vi lever i en hermeneutisk tid där de postmoderna förutsättning sätter villkoren för ett förändrat kunskapsbegrepp. Tolkning har i vår tid blivit något av en nyckelkompetens inte minst för den grupp av människor som dagligen hanterar information och utvecklar kunskap och lärande. Hermeneutik som teori och metod för vetenskapligt arbete inom samhälls- och humanvetenskaperna utgör en allt viktigare komponent för att bättre beskriva och förstå den levda verkligheten. Kursen behandlar i linje härmed olika hermeneutiska perspektiv med kopplingar till skilda filosofiska riktningar. En särskild del riktas mot fenomenologisk hermeneutik.

Syfte

Kursen syftar till att ge förutsättningarna för att begripa och på ett fördjupat sätt tillämpa olika teoretiska utgångspunkter inom hermeneutiken och tolkningsproblematikens aktualitet när det gäller sanning och verklighet i ett digitaliserat samhälle.

Målgrupp

Kursen står öppen för doktorander i alla ämnen och vid alla lärosäten i Norden.

Medverkande lärare

Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet
Professor Bengt Kristensson Uggla, Lärarhögskolan i Stockholm
Professor Arne Melberg, Universitetet i Oslo
Professor Bo Dahlin, Karlstads universitet

Kursansvarig och examinator är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Kursassistent är doktorand Mikael Segolsson, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Upplägg

Kursen ges som en s.k. workshop vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kursen är indelad i fyra olika huvudmoment:

  • Individuell inläsning av kurslitteraturen sker före sammankomsterna.
  • Workshop 1: 24-25 oktober i Jönköping.
  • Workshop 2: 7-8 november i Jönköping.
  • Kursdeltagarna levererar en artikel (för ev. publicering i gemensam rapport/bok kring ett självvalt tema inom hermeneutiken).

Kursen består av litteraturseminarier, gruppövningar, föreläsningar och individuella fördjupningsarbeten.

Examination

Examination sker kontinuerligt i seminarieform och genom individuell skriftlig redovisning i artikelform.
Deltagande i momenten 1+2+3+4 ger 5 kurspoäng. Kursintyg utfärdas av HLK.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Kursen bestrider inte kostnader för resa, övernattning, kurslitteratur etc. av något slag.

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till professor Tomas Kroksmark, telefon 036-10 14 76 eller per e-post: tomas.kroksmark@hlk.hj.se eller till kursassistent Mikael Segolsson, telefon 036-10 14 29 eller per e-post: mikael.segolsson@hlk.hj.se.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 31 augusti 2007. I ansökan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt (huvud)handledare. Besked om antagning meddelas senast den 7 september via e-post.

Kurslitteratur

Dahl Rendtorff, Jacob. Paul Ricoeurs filosofi. København: Hans Reitzels forlag.

Gadamer, Hans-George. Philosophical hermeneutics. Berkeley: University of California Press. (I första hand kapitlet: The science of the lifeworld).

Gadamer, Hans-George. Truth and method. Continuum. Antony Rowe, Chippenham: Wiltshire.
Kemp, Peter. Verdensborgeren som pædagogisk ideal, København: Hans Reitzels Forlag. (Finns översatt till svenska).

Kristensson Uggla, Bengt. Slaget om verkligheten: Filosofi-omvärldsanalys-tolkning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.

Madison G.B. The hermeneutics of postmodernity : figures and themes. Bloomington: Indiana University Press. (I första hand kapitlet: The philosophic centrality of the imagination. A postmodern approach).

Palmer, Richard E. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher,Dilthey, Heidegger, And Gadamer. Evanston: Northwestern University Press. 

Ricœur, Paul. Interpretation Theory - Discourse and the surplus of meaning.Texas: Texas Christian University Press.

Ricœur, Paul. Time and Narrative, I-III, Chicago and London: The University of Chicago Press. Finns som Paperback (I. bind).

sá Cavalcante Schuback, Márcia. Lovtal till intet - Essäer om filosofisk hermeneutik. Logos-Pathos Nr 5. Gläntan produktion: Munkreklam. (Beställs genom Daidalos).

2017-10-18