Genusteori, 5 poäng

Kursen genusteori ger en samhällsvetenskaplig introduktion till det genusteoretiska fältet.

Gender Theory, 5 credits.

Innehåll/Syfte

Kursen genusteori ger en samhällsvetenskaplig introduktion till det genusteoretiska fältet. Den orienterar om vad genusvetenskap är och hur genusvetenskap har utvecklats, förklarar olika förhållningssätt till genus, samt visar hur man kan använda genusteori i den egna forskningen. Kursen har en vetenskapsteoretisk tyngdpunkt, men tillfälle ges också att välja genusvetenskaplig litteratur med direkt anknytning till det egna avhandlingsarbetet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till forskarstuderande som har en genusteoretisk utgångspunkt i sitt avhandlingsarbete, till doktorander som vill anlägga ett genusperspektiv (skillnaden förklaras i kursen) samt till doktorander som vill orientera sig i det genusteoretiska fältet.

Kursens upplägg

Deltagarna träffas vid sju tillfällen. De första sex är tre timmar vardera, det sista är ett heldagsseminarium. Det första tillfället ägnas åt en introducerande föreläsning som förklarar grundbegreppen i genusvetenskap, eller feministisk teori. Följande fem tillfällen är litteraturseminarier. Varje litteraturseminarium förbereds genom en kort skriftlig uppgift (max 500 ord) som lämnas in vid seminariets början. Deltagarna delar också upp ansvaret för litteraturseminarierna mellan sig — var och en väljer en del av litteraturen och leder seminariet vid detta tillfälle, antingen ensam eller parvis. Vid det sista tillfället presenterar varje deltagare sitt kurspapper.

Examination

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkända och i tid inlämnade uppgifter. Eftersom den största läsvolymen ligger tidigt i kursen rekommenderas att börja inläsningen i god tid före kursstart.

Examinator och kursansvarig är docent Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till Helene Ahl via e-post helene.ahl@hlk.hj.se eller per telefon 036-10 14 44.

Anmälan

Kursen har plats för tio deltagare. Anmälan görs till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 17 november. I anmälan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt huvudhandledare. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 24 november.

2017-10-18