Fallstudiens teori och metod, 2 poäng

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om olika typer av fallstudier samt bli förtrogna med såväl fallstudiens teori och metod som kunna använda den i empirisk forskning.

Kursen ges som en s.k. läskurs med tre sammankomster, 12 oktober, 3 november och 16 november.

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Behörig att söka kursen är antagna doktorander vid HLK, Jönköping.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om olika typer av fallstudier samt bli förtrogna med såväl fallstudiens teori och metod som kunna använda den i empirisk forskning.

Upplägg, innehåll och examination

Kursen är upplagd som en läskurs som bedrivs i seminarieform där sammankomsterna ägnas åt diskussion kring litteraturen. Vid dessa sammankomster kommer olika utformningar och användningar av fallstudie att kritiskt granskas. Vidare kommer texttolkningar att redovisas och diskuteras.

Seminarierna ägnas således åt diskussion av kurslitteraturen där deltagarna väljer ut någon eller några texter att kort introducera på ett problematiserande sätt. Denna undervisningsform förutsätter att deltagarna är inlästa på kurslitteraturen till varje tillfälle och aktivt deltar vid sammankomsterna.  

Kursen vill förena vetenskaplig teori och praxis, att tänka och handla vetenskapligt. Av den anledningen varvas teoretiska studier med diskussion och arbete med egna texter.  Examinationen blir därför en integrerad del av deltagandet i kursen. Kursdeltagarna skall även skriva en artikel på högst 6 sidor med utgångspunkt i kurslitteraturen och kopplingar till det egna forskningsområdet.

Kursledare och examinator

Eva Alerby, docent i pedagogik, vik. professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Ansökan

Antalet platser är begränsade. Ansökan sker via e-post till eva.alerby@ltu.se senast den 1 oktober 2007. Besked om antagning meddelas senast den 5 oktober.

Litteratur

Merriam, S. (1994, orig, 1988). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Yin, R.K. (2003, orig. 1989). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Deltagarna förväntas dessutom att i anslutning till kursen söka litteratur och artiklar inom det egna forskningsområdet.

2017-10-18