Datorbaserad kvalitativ analys, 3 poäng

Kursens syfte är att ge en inblick i och praktisk tillämpning av kvalitativ analys med hjälp av dataprogrammet NUD*IST.

Computer based qualitative analysis, 3 credit points.

Syfte

Kursens syfte är att ge en inblick i och praktisk tillämpning av kvalitativ analys med hjälp av dataprogrammet NUD*IST (version 6).

Målgrupp

Kursen är öppen för doktorander vid Högskolan i Jönköping, doktorander vid andra lärosäten samt anställda vid Högskolan i Jönköping i mån av plats. HLK:s egna doktorander har företräde till kursen.

Kursens upplägg

Tyngdpunkten ligger på belysande exempel och egna övningar samt praktisk användning av programmet på PC, kombinerat med diskussioner kring metodiska frågor. Det kommer att finnas möjlighet, för de deltagare som så önskar, att ta med eget datamaterial (transkriberade intervjuer eller andra texter) för praktisk övning under senare delen av kursen. Material för övningar kommer även att delas ut under kursen.

Medverkande lärare

Gästprofessor Reidun Tangen, HLK och Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Amanuensis Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Examination

Examinationsuppgift ska lämnas in senast den 7 maj 2007. Uppgiften kan knyta an till användandet av programmet NUD*IST (eventuellt version Nvivo 7) tillämpad i egen forskning. Mer information ges under kursdagarna.

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkända och i tid inlämnade uppgifter.

Examinator och kursansvarig är gästprofessor Reidun Tangen.

Frågor

Frågor om kursen kan ställas till Reidun Tangen via e-post reidun.tangen@hlk.hj.se.

Anmälan

Kursen har plats för 15 deltagare. Anmälan görs till via e-post till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 9 februari. I anmälan ska den sökandes lärosäte anges, ämnesområde samt huvudhandledare. Besked om antagning meddelas via e-post senast den 16 februari. HLK förbehåller sig dock rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

Kurstid

5 mars kl. 13.15-17.00
6 mars kl. 13.15-17.00
7 mars kl. 13.15-17.00

Lokal: He211, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Kurslitteratur

HLK tillhandahåller kursmaterial (ca 70 sidor) utan kostnad. Materialet delas ut vid kursstarten den 5 mars.

2017-10-18