Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp

Philosophy of Science, scientific theories and Research ethics, 7,5 higher education credits.

Anmälan till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 2 oktober.

Allmänt

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Lärandemål

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Inom kursen sätts olika vetenskapliga teorier in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Studenten skall

 • Kunna redogöra och diskutera kring olika teoribildningar och kunna sätta in teorierna i relevant vetenskapligt sammanhang.
 • Kunna relatera teorierna till sitt eget forskningsområde.
 • Kunna uppvisa en kritisk analysförmåga av teorierna och deras inbördes relationer.
 • Kunna kritiskt granska skillnader och likheter mellan de olika teoribildningarna för hur kunskap utvecklas och används empiriskt.

Innehåll

 • Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori (Philosophy of Science and Scientific theories)
 • Perspektiv på post-positivism (Post-positivism movements and perspectives)
 • Hermeneutik och relaterade tolkningsteorier (Hermeneutics and related interpretatvie perspectives)
 • Socialkonstruktionism (Social constructionism)
 • Kritisk realism (Critical realism)
 • Forskningsetik (Research ethics)
 • Examination (Examination)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen har sex halvdags undervisningstillfällen och en heldags examination. Kursupplägget förutsätter ett aktivt deltagande både vid lektionstillfällena och under kurstiden.

Examination och betyg

Examinationen är individuell och sker dels genom att utföra inlämningsuppgifter mellan lektionstillfällena, dels genom att genomföra och muntligt redovisa en avslutande skrivuppgift samt genomföra opposition på övriga kursdeltagares skrivuppgifter. Som betyg används godkänd eller underkänd.

Anmälan

Anmälan sker till karin.karlsson@hlk.hj.se senast den 2 oktober.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Kursspråk

Under förutsättning att det finns engelskspråkiga kursdeltagare kommer kursen att ges på engelska.

Övrigt

För närmare beskrivning av schema etc. hänvisas till separat bilaga Pdf, 39.5 kB..

Litteratur

Burr, V. (1999/1995) An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge.

Chalmers, A.F. (1999) What is this thing called Science? Buckingham: Open University Press

Danermark, B. et al. (2001) Explaining Society Constructionism. London: Taylor and Francis (finns också på svenska)

Gustafsson, B. et al. (2006) Good Research Practice - what is it? Views, guidelines and examples. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2006. (finns att ladda ned på www.vr.se)

Kuhn, T.S. (1996) The Structure of Scientific revolutions. Chicago: Chicago University Press (finns också på svenska)

Oliver, P. (2003) The student´s guide to research ethics. Open University Press

2017-10-18