Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp

Kursen vänder sig till forskarstuderande som vill få fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga traditioner,
perspektiv och begrepp. Kursen kommer även att ta upp de regelverk och rekommendationer som behandlar forskningsetiska frågor.

Philosophy of Science, Scientific Theories and Research Ethics, 7,5 credits

Innehåll

  • Vetenskapens roll i samhället, bildning och vetenskap, vetenskap och praktisk verksamhet och förändringar i dessa över tid
  • Filosofiska traditioner inom den moderna vetenskapen
  • Tolkning och problematik kring grundläggande vetenskapliga begrepp så som förklaring, förståelse, tolkning, evidens, kausalitet, reliabilitet, validitet, generalisering i relation till olika vetenskapliga traditioner
  • Forskningsetik
  • Teoriers roll i den vetenskapliga processen

Kursplan

Anmälan

Anmälan till kursen görs via denna blankett Word, 40.2 kB. som sedan skickas till karin.karlsson@ju.se.

2017-10-18