När kärleken hotar företaget (del 4)

2018-02-23

I det land där det vanligaste företaget är ett familjeföretag slutar hälften av alla äktenskap med skilsmässa. Detta inlägg ingår i en serie på ämnet: Vad händer med företaget när företagaren skiljer sig?

alt

Del 4 – Hur skadar skilsmässan företaget?

Företagets fortlevnad kan påverkas på flera sätt av att någon i ägarkretsen genomgår en skilsmässa. I detta inlägg behandlar vi de vanligaste konsekvenserna vi stött på i vår forskning.

Företagarens förmåga under familjekrisen

Det är välkänt att en skilsmässa är en svår situation för de inblandade familjemedlemmarna. Forskning inom medicin och psykologi kopplar skilsmässor till både fysisk och psykisk ohälsa. Att under denna familjekris samtidigt ansvara för ett företag är långt ifrån idealiskt. Företagare vi intervjuat vittnar om svårigheterna med att upprätthålla fokus under arbetsdagen när privatlivet är i spillror: Ofta försökte de först hemlighålla skilsmässan och sedan inge förtroende mot anställda, leverantörer och kunder om att det inte är någon fara utan ”business as usual”.

I de fall där båda makarna haft en aktiv roll i företaget uppstår även problem att hålla konflikten utanför arbetet och därtill problemet med kompetensbortfall när den ena parten lämnar. I denna fråga spelar företagets storlek in eftersom ägarnas involvering i det dagliga arbetet tenderar att vara större ju mindre företaget är. Våra studier visar att företagarnas motivation, analytiska förmåga och kreativitet påverkats negativt under skilsmässoperioden, vilket kan få långvariga konsekvenser för företagets fortlevnad.

Ansträngd ekonomi

En företagare som skiljer sig behöver lösa ut sin ex-make till halva företagets värde för att behålla verksamheten själv efter skilsmässan. Som vi tidigare tagit upp i Del 2 i vår serie leder detta ofta till ansträngd privatekonomi för företagaren.  Då uppstår behov av högre lön, större utdelning eller att sälja delar av verksamheten för att antingen kunna uppbringa kompensation till maken / maka eller för t.ex. räntor och amorteringar på ett privat lån som företagaren tagit. Under denna period blir följaktligen företagets investeringsmöjligheter begränsade och planerade satsningar måste kanske skjutas på framtiden. Minskade investeringsmöjligheter leder lätt till avstannad utveckling och sämre resultat.

Ofrivilligt ägarskifte

Om företagaren inte har ekonomisk möjlighet att lösa ut ex-maken vid skilsmässan kvarstår alternativet att överlåta halva aktieinnehavet. Situationen där ex-maken blir kompanjon är ofördelaktig för företaget på flera plan. Ett exempel är att det leder till en maktförskjutning på bolagsstämman. Även om flera bolagsstämmobeslut fattas med enkel majoritet, kräver mer ingripande åtgärder kvalificerad majoritet, ofta med två tredjedelars röstmajoritet. Om oenighet råder mellan ex-makarna kan viktiga beslut, såsom att ändra bolagets verksamhetsföremål eller antalet styrelseledamöter, bli omöjliga att fatta. En annan problematisk situation uppkommer om det finns fler delägare. Om företagaren innan skilsmässan hade röstmajoritet i bolaget och efter skilsmässan bara kontrollerar 25 % av rösterna, har den tidigare kompanjonen gått från att vara minoritetsägare till den med störst röstinnehav. Vad får denna maktförskjutning för konsekvens för sammansättningen i styrelsen?

I ett av fallen vi studerat drevs företaget av makarna gemensamt och hade en mycket god lönsamhet. Att den ena maken skulle köpa ut den andra var inte ett alternativ och de fortsatte som kompanjoner. Efter skilsmässan fanns dock ingen motivation kvar och hela verksamheten såldes till en storkoncern. Företagaren vi intervjuade kände sorg över detta eftersom möjligheten att lämna över till barnen därigenom hade gått förlorad.

Företaget som gisslan

Även om skilsmässan kan lösas så att aktiebolaget och ägarkretsen förblir intakt är osäkerheten under tiden skadlig. De jurister vi intervjuat vittnar om att processen lätt blir långdragen när ett företag är inblandat:

(…) bokföringshandlingar kommer in och så är det massor med rader med poster som kan ifrågasättas. Och för varje sak som ifrågasätts blir det brevväxling mellan parternas ombud och varje vända får några veckors fördröjning. Tiden drar iväg himla fort.

Bland annat uppstår en besvärande situation när den som ska behålla företaget under denna tid vill minimera värdet. En av juristerna förklarar:

En till påverkan på företaget är att det kan hindra investeringsbeslut. Att utfallet [av bodelningen] är oklart så att man inte vill öka bolagets värde innan man vet hur det blir. Det är såklart negativt för bolaget.

En långvarig bodelningsprocess med stor osäkerhet om utfallet kan således leda till att företaget ”hålls som gisslan” eftersom företagaren inte vill fatta beslut eller påbörja nya projekt som kan öka företagets värde om han eller hon senare måste dela med sig av aktierna till ex-maken.

Dåligt för företaget

Sammantaget får skilsmässan ofta en negativ inverkan på företaget. Allt från nedläggning till ansträngd ekonomi och konflikter som stör arbetsron. Även om vi inte känner till någon forskning som mäter skilsmässors inverkan på t.ex. BNP eller arbetstillfällen, finns gott om praktiska exempel.

Hur företaget kan hållas utanför skilsmässan genom juridisk reglering behandlas i nästa inlägg

Tidigare bloggposter.


Är du företagare och har erfarenhet av en skilsmässa?
Vi är intresserade av att intervjua fler företagare om hur skilsmässan påverkade dem och bolaget. Kontakta oss gärna. Kajsa.haag@ju.se


Vertikals. Foto Anna Hållams

Kajsa Haag, lektor i företagsekonomi. Hanna Almlöf, lektor i affärsrätt

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.