I samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Arbete pågår med att konkretisera planerna för en ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning.

Starten av en tandläkarutbildning i Jönköping syftar till att möta det behov som finns nu och i framtiden för en jämlik tandvård i hela Sverige. Avsiktsförklaringar om samarbete har tecknats med över hälften av Sveriges regioner som upprättar tandvårdskliniker där studenterna vid Jönköping University planeras göra den  verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Dialog sker med ytterligare regioner i Sverige för att ansluta sig till konceptet.

Bakom satsningen står Jönköping University, Linköpings universitet (där studenterna ska samläsa med läkarstudenterna de två första åren) samt Region Jönköpings län, med Folktandvården och Odontologiska Institutionen, som redan idag erbjuder klinik, specialistutbildning och forskning inom samtliga nio odontologiska specialiteter.

En stärkt svensk tandvård genom samverkan kring en tandläkarutbildning och ett odontologiskt centrum

Den gemensamma visionen är att skapa en nationellt ledande tandläkarutbildning och en odontologisk centrumbildning som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt.

Utbildningen planeras att i hög grad vara individanpassad med digital teknik och arbetssätt. Inför planeringen har projektet studerat och inlett samarbeten med några av de bästa universiteten, forskarna och utbildarna i världen, och vi har pratat med patienter, nyexaminerade studenter, tandläkare, fakulteter, regioner och Folktandvården, för att kunna skapa framtidens tandläkarutbildning.

Varför behövs en ny tandläkarutbildning?

  • Det råder en stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna.
  • Pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor.
  • Det finns ett ökande behov hos en åldrande befolkning, fler behåller sina egna tänder.
  • Krav och förväntningar - Invånare och medarbetare har ökade krav på kvalitet och moderna arbetssätt.
  • Bidra till ökad kompetens inom odontologi i Sverige.
Visionen för ett odontologiskt centrum

Kliniskt tränade studenter genom samverkan med Sveriges Regioner

Över hälften av Sveriges regioner och Folktandvården har redan tecknat samverkansavtal med den nya utbildningen, där tandläkarstudenterna ska få cirka 150 dagars klinisk träning vid geografiskt spridda tandvårdskliniker över hela landet.

En liknande modell används vid universitetet i Tromsö, Norge, där man sett att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik. Den höga klinik- och verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna färdighets- och mängdträning i verklig miljö samt delaktighet i kliniknära forskning, klinikerna får anknytning till akademisk miljö, och det byggs långsiktiga relationer som gynnar samtliga parter.

Foto: Simodont

Se hur det digitala arbetssättet kan praktiseras

– Här finns samverkan i fokus! Vi har gjort en fördjupad avsiktsförklaring och hela Region Östergötland stödjer ansökan. Med nära samverkan med LiU kan vi facilitera forskningen samt hitta och skapa bra processer. Vi har jobbat med klinikbaserade forskningsnätverk mot akademisk barntandvårdscentrum i Stockholm. I det här projektet har vi en tanke kring att jobba på ett likartat sätt.

AnnaCarin Dahlgren,
tandvårdsdirektör i Region Östergötland

Med digital teknik överförs patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Därefter tränar studenten på en 3D-printad plasttand innan hen börjar att behandla patienten.

Alla moment under behandlingen registreras vilket möjliggör att detaljer om patientens välmående och studentens arbetssätt lyfts fram. Detta ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva upp sina färdigheter innan de börjar att behandla patienter.

Kontakta oss

Du kan höra av dig till oss om du vill veta mer om projektet:

Jönköping University skickade in ansökan om examensrättigheter till regeringen den 15 mars 2020.

Film från informationsmöte 27 maj 2019