• Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie – LEADER Astrid Lindgrens hembygd, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Marlene Ockander, Sofi Fristedt.
 • Ceasar project, Beatrix Algurén, m.fl.
 • "Collaboration with Munich/Schweiz", Beatrix Algurén.
 • Delat beslutsfattande. Utveckling av ett beslutsstöd för patienter med schizofreni och andra psykosliknade tillstånd. Berith Hedberg. I samverkan med flera internationella forskare och nätverk.
 • Famnas testbädd (Bräcke diakoni) – Vinnova, Beatrix Algurén, Thomas Schneider.
 • Följeforskning regionalt utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk hälsa och suicid. Andrea Resmini, Daniel Masterson, Boel Andersson Gäre, Sofie Rotstedt. I samverkan med sektion Folkhälsa Region Jönköpings län.
 • Healthy Ageing – vetenskapsrådet, Boel Andersson Gäre, Paul Nystedt, in collaboration with IFG.
 • "Hur tas patienternas resurser tillvara".
 • Hur kan man utveckla hållbara interventionsmodeller för att undvika att patienter kränks? Ett avslutande projekt i en mångårig forskning om interventioner mot kränkningar i vården. Vetenskapsrådet – Marlene Ockander, Boel Andersson Gäre. Projektet drevs av Linköpings Universitet.
 • Hälsoutmaningar Huskvarna söder. Förstudie genom digitala workshops inför etablering av hälsocentral. I samverkan med Origo Resurs, sektion folkhälsa Region Jönköpings län mf.
 • Intermountain Healthcare – SKL, Mattias Elg, Peter Danery.
 • Följeforskning till utveckling av ett "Learning health system" inom psykosvård. Titeln på Andreas Gremyrs avhandlingen var "Improving health with and for individuals with schizophrenia using a learning health system approach: From idea to daily practice".
 • LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården. Sofia Kjellström, Gunilla Avby. Finansierades av Vinnova.
 • Litteraturöversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sammanfattar teori, praktik och effekter av co-production och co-design inom hälsa- och välfärdssektorn. Daniel Masterson mf på JA.
 • Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet – en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden. Sofia Kjellström (+ forskare på HLK).
 • PROMcenter, Johan Thor.
 • Qualityregister within improvement science – Vinnvård Fellowship Johan Thor, Paul Batalden, m.fl.
 • REACT-S Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer. Sofia Kjellström samt forskare från JTH. Finansierades inom SPARK-miljön av KK-stiftelsen. 
 • Regional coloncancerproject, Johan Thor, Felicia Gabrielsson Järhult.
 • Survive-projektet - Samskapa omhändertagande vid sexuellt våld i Jönköpings län. Samarbetsprojekt Region Jönköping län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och HHJ. Helena Kilander är ansvarig forskningsledare. Var del av Samskapaprogrammet, finansierat av FORTE och Region Jönköping län.
 • Samtal om livet - främja psykisk hälsa och livsstilsförbättring. Fokusgruppintervjuer. Inger Jansson, AFG samt Daniel Masterson, JA. I samverkan med Origo Resurs och sektion Folkhälsa Region Jönköpings län.
 • SIP, Erik Nordström, Berith Hedberg, Irené Josephsson.
 • Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl.
 • Systematic follow up; Children as relatives, Ann-Christine Anderson, Marie Golsäter, Boel Andersson Gäre, Anna Melke, i samverkan med NKA Linneuniversitetet/Kalmar.


Foto: Johan Werner Avby