Projektet Tillgänglighet-Tillväxt-Planering (TTP) genomfördes vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2010-2012 i samarbete med projektets intressenter och finansiärer som också var initiativtagare till projektet.

Intressenter och finansiärer till projektet var Östsam, Regionförbundet Jönköpings län, Sjuhärads kommunalförbund och de nationella myndigheterna Trafikverket och Tillväxtverket. Projektets syfte var att analysera vilka utvecklingsförutsättningar som mer omfattande investeringar i infrastruktur för transporter kan innebära för lokal-, regional- och även nationell tillväxt och utveckling. Denna fråga har varit föremål för studier och analyser tidigare i olika sammanhang. Projektet bidrag inriktas mot att just kunna koppla samman och synliggöra betydelsen av att trafikeringsfrågor, ekonomiska utvecklingsperspektiv och planeringsfrågor behöver ses i ett samlat integrerat sammanhang.

Det finns ingen automatik som innebär att tillväxt och utveckling enkelt växer fram tack vare en investering i infrastruktur. Istället beror utvecklingen på hur väl den nya infrastrukturen bäddas in i den regionala planeringen och över lång tid är en del av de beslutsunderlag som både privata och offentliga aktörer arbetar med. Ekonomisk tillväxt och utveckling kan sedan växa fram som ett resultat av både investeringar i infrastruktur och planeringsarbete. Eftersom både investeringar och planeringsarbeten i dessa sammanhang är något som sker i processer över förhållandevis långa tidsrymder finns det motiv för att genomlysa större investeringar i infrastruktur från olika perspektiv för att också få ett brett kunskapsunderlag. Mot denna bakgrund har projektet TTP valt att rikta intresset mot frågan om Götalandsbanan som är ett projekt som skulle binda samman och integrera regionerna i Östergötland, Jönköping och Sjuhärad och dessutom innebära en integration med de starka ändnoderna i Stockholm och Göteborg. Götalandsbanan som för projektet fungerar som ett praktikfall och grundläggande utgångspunkt. Det är viktigt att poängtera att arbetet inte är orienterat mot att göra någon samlad samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning eller motsvarande. I denna studie har vi istället riktat intresset mot frågan om hur tillgänglighetsvillkor påverkar förutsättningar för ekonomisk utveckling i berörda regioner och hur planeringen av fysiska miljöer och markanvändning kan bidra till att realisera den potentiella utveckling som förbättrad tillgänglighet kan innebära.