I projektet ska man studera äldre medborgares (65-plussare) möten med digitala välfärdsgränssnitt.

– Vi tror att det är viktigt både för förståelsen av digitaliseringens samhälleliga konsekvenser och för utvecklandet av digitala gränssnitt så att de blir mer inkluderande, säger Ernesto Abalo.

Hur är välfärdens gränssnitt (såsom 1177.se, pensionsmyndigheten.se och kommunala webbplatser) designade och vad kräver de av användaren? Hur förstår, känner och agerar äldre medborgare i mötet med dessa digitala gränssnitt? Hur kan dessa gränssnitt utvecklas för att underlätta dess användande för äldre medborgare? Detta ska forskningsprojektet Digitalt som default? Äldre medborgare och välfärdens gränssnitt undersöka. Projektgruppen består av Tobias Olsson (projektledare, Malmö universitet), Mia-Marie Hammarlin (Lunds universitet), Dino Viscovi (Linnéuniversitetet) och Ernesto Abalo.

Projektet ska använda sig av en mixade metoder-design för att fånga flera led i äldres möten med gränssnitten. En analys av webbplatsernas gränssnitt kombineras med intervjuer och vinjettexperiment med äldre användare av dessa.

Forskningsprojektet ska pågå i tre år, med start i januari 2023. Projektet beviljades 4,8 miljoner i Vetenskapsrådets utlysning Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser.