Jens Sjöberg, forskarstuderande.

Jens forskning fokuserar på digitala medier, polisen, trygghet, tillit, deltagarprocesser and Critical Making. Begreppet Critical Making handlar (i korta drag) om glappet mellan teknik och samhälle, och här är kommunikation och interaktion är nyckelfaktorer i arbetsprocessen/erna. Jens avhandlingsprojekt handlar om hur deltagarprocesser kan användas för att utforska och stärka polisens externa trygghetsskapande kommunikation via digitala medier.

Projektet involverar anställda inom polismyndigheten, polisstudenter och allmänheten. Med intentionen att öka kunskapen och förståelsen kring den svenska polisens digitala kommunikation, med fokus på trygghetsskapande. Agenda 2030 finns också med som ett paraply i forskningsprojektet. Avhandlingens handledare är docent Renira Rampazzo Gambarato (huvudhandledare) och docent Cecilia Cassinger (bihandledare).