De tre centrala termerna ”communication, culture and diversity” (kommunikation, kultur och mångfald) utgör utgångspunkter för CCD:s forskning om kommunikation i analoga/verkliga-digitala/virtuella och fungerar som studieobjekt både metodologiskt och teoretiskt.

  • Communication (kommunikation): hur mening och budskap konstrueras, sprids, tolkas och omvandlas i analog-digitala miljöer där människor interagerar i sociala sammanhang.
  • Culture (kultur): en aspekt av socialt liv och använd för att förstå processer som är en del av sociala och historiska mönster och normer, som formar sammanhang där människor (inter)agerar. Även kulturella uttryck, medier och genrer bortom modaliteter, litteratur, film etc, utgör forskningsobjekt inom CCD.
  • Diversity (mångfald): ett begrepp som används för att förstå hur sociala kategorier, till exempel kultur, etnicitet, funktionalitet, klass eller kön, (sam)skapas och blir (o)synliga.

Flera discipliner, till exempel utbildningsvetenskap, språk- och litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, historia, religion, dövstudier och genusforskning samlas i olika internationella CCD-projekt.