Illusioner ökade entreprenörers välmående under pandemin

2023-03-17

Att vara entreprenör medför ofta många stressmoment. Man jobbar kanske många timmar, man har ibland begränsat med resurser i form av både personal och pengar och man kan känna extra stress och osäkerhet för företagets framtid om det händer något i omvärlden. Med det i åtanke borde alltså entreprenörer ha varit en grupp som var extra utsatt för stress under pandemin.

BIld av StartupStockPhotos från Pixabay

Vi har i en studie undersökt huruvida de som befann sig längre bort från Stockholmsregionen (de initiala stora utbrotten skedde) och/eller i en ålder som inte uppfattades som en riskgrupp mildrade entreprenörernas oro och stress. Med andra ord, påverkades oron av att man kände sig personligen något distanserad från den – antingen geografiskt eller åldersmässigt.

Äldre personer drabbades hårdare av viruset och omfattades i större utsträckning av restriktionerna, vilket generellt borde ha lett till en ökad oro bland äldre. Vår hypotes var därför att äldre entreprenörer som upplever sig själva som yngre än sin faktiska ålder inte kände sig lika oroade. Upplevd ålder skulle alltså kunna skapa en illusion som mildrade den psykologiska påfrestningen av pandemin.

I början av pandemin när vi gjorde vår undersökning bland entreprenörer var majoriteten av Covid-19 fallen koncentrerade runt Stockholmsregionen. Vi hypotes var därför att entreprenörer som befann sig längre ifrån Stockholm inte var oroade i samma utsträckning som de som befann sig i Stockholmsregionen. Ett längre faktiskt avstånd från den största platsen med utbredd smitta skulle på motsvarande sätt kunna skapa en illusion om att faran inte är nära, vilket gör att man känner sig tryggare.

Viktigt att poängtera i sammanhanget är att restriktionerna gällde nationellt. Dessutom visar statistik för 2020 att Stockholm inte stack ut när det gäller antalet konkurser eller hur mycket statligt stöd företag där tog emot. Den ekonomiska situationen i Stockholm var alltså inte värre än i andra delar av landet.

Våra resultat visar att stressen generellt ökade bland entreprenörer efter restriktionerna infördes i mars 2020 – men de som kände sig yngre blev inte stressade i samma utsträckning (bilden till vänster). Resultaten visar också att entreprenörer i Stockholm upplevde större stress efter restriktionerna infördes än entreprenörer i andra delar av landet – detta trots att de generellt upplevde lägre stress innan (bilden till höger).

Sammantaget visar våra resultat att möjligheten att psykologiskt kunna distansera sig från en kris eller en fara verkar kunna mildra stress och oro för entreprenörer. Det vill säga, illusionen av att vara utom fara gör att man känner sig tryggare.

Länk till studien: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10422587211057028

Kontakt

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.