”Mer och mer produktion kan komma att etableras i Europa”

Teknik

Photo by Possessed Photography on Unsplash

2022-07-06

Vilka är de viktigaste frågorna för industrin, vilken roll kommer AI att spela och hur ska teknikintresset kunna öka? Kerstin Johansen, professor med expertis inom Industriell utveckling relaterad till produktionsaspekter, produktutvecklingsaspekter och speciellt integrationen mellan dessa, reder ut.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för industrin i Jönköpingsregionen de närmaste åren – och hur påverkar det invånarna i Jönköpingsregionen?

En stor utmaning för industrin, oavsett storlek på företag, handlar om att hitta rätt kompetens, och med koppling till min forskning så handlar det om teknisk kompetens, exempelvis robotik, automation, mekanikkonstruktörer, programmerare, datavetare, elektriker, produktionsutvecklare, CNC-operatörer med mera.

Samtidigt så behöver industrin kompetensutveckla redan befintlig personal, och här kommer en utmaning att hitta möjligheten att avsätta tiden inom befintlig verksamhet. Andra, mer samhällsrelaterade utmaningar för industrin är till exempel ökade energikostnader, ökade transportkostnader, osäkerheten i leverantörskedjan, exempelvis komponentbrist på grund av nedstängda samhällen och lastfartyg som inte kommer fram.

Vidare uttrycker EU att industrin ska ställa om till en cirkulär industri, vilket exempelvis innebär mer återvunnet material i våra produkter, mindre spill i våra processer, mer återanvändning av lösningar och ett ökat fokus på att produkter ska kunna repareras.

Elektrifieringen av samhället ställer också stora krav på en omställningsförmåga hos våra företag i regionen, många nya typer av komponenter och produkter kommer att behövas men samtidigt så minskar efterfrågan på många traditionella komponenter. Detta kan komma att utmana en del inom industrin, men även hela elförsörjningen och priset på energi. Företagen i Jönköpingsregionen tillhör i huvudsak elområde SE4, där det är underskott på el om man jämför med norra Sverige. Det betyder att elpriset vanligtvis är högre i Jönköpingsregionen så det kan påverka företagens konkurrenskraft inom landet.

Digitaliseringen fortsätter att sprida sig i samhället, där fler produkter och tjänster når marknaden, vilket kräver en robust och säker infrastruktur för att hantera digital information. Detta gäller både företag och privatpersoner, samt hur man kopplar ihop en produkt med användarens digitala fotspår.

Allt sammantaget pekar på en trend att mer och mer produktion kan komma att etableras i Europa, och därmed i Sverige, vilket är positivt för den industritäta Jönköpingsregionen och kan skapa arbetstillfällen och nya företag, men det är viktigt att rätt kompetens finns som klarar av att hantera de nya teknikerna, de digitala verktygen och ofta automatiserade produktionssystemen. Många av dagens industriella arbeten kräver specifik kompetens.

Vilken roll tror du att AI kommer att spela för industrin de närmaste åren?

AI som teknologi utvecklas hela tiden och vi möter AI som privatpersoner alltmer utan att vi alltid noterar det. Industriella applikationer utvecklas också hela tiden, men det är viktigt att ha en kompetens för att identifiera när det krävs AI och när det räcker med mer traditionella digitala lösningar. AI kan absolut bli en viktig del i att utveckla hållbara och cirkulära lösningar inom framtidens industri.

Vilka är de stora vinsterna med samverkan mellan industrin och akademin och hur ser du att den samverkan kan utvecklas?

Samverkan mellan industri och akademi är väldigt värdefull och skapar förutsättningar för att akademin utvecklar kunskap genom forskning i samverkan med industrin. Denna kunskap förmedlas sen vidare till akademins studenter som bär med sig ny kunskap ut i arbetslivet. Men för att öka hastigheten i kunskapsutvecklingen är det också viktigt att samverka under utbildningen, genom exempelvis Näringsförlagd kurs, projektkurser, gästföreläsningar från industrin, studiebesök och att vi tillsammans identifierar bra examensarbeten. Personligen så är samverkan mellan industri och akademi en av de viktigaste möjligheterna som jag ser att vi har för att kunna bidra med den kompetens som det råder brist på. Vi har utvecklat många kurser med fokus på livslångt lärande för yrkesverksamma för att på så sätt bidra till industrins behov. Vi kan fortsätta att utveckla idéer och innehåll till kurser som bygger på de kunskapsbehov som industrin har, men det kräver en form av finansiering för de akademiska parterna och ett intresse från industrin.

Varför är teknik viktigt och varför är det viktigt att teknikintresset ökar?Vi står inför många utmaningar – allt från elektrifiering till att vi ska utveckla en helt ny typ av industriella lösningar för att bidra till en cirkulär ekonomi i samhället. Om vi ska kunna bidra till ett hållbart samhälle så måste vi utveckla nya tekniska lösningar för att hantera detta på ett resurseffektivt sätt. Vi behöver fler som ser nyttan med att förstå tekniken och hur man gör saker om vi ska kunna bidra till att skapa ett samhälle för framtiden. Vi står inför många globala utmaningar kopplat till exempelvis miljön – med tekniskt kunnande och förståelse kan vi bidra till att hitta lösningar.
Vad tror du behövs göras för att öka intresset för teknik generellt, tekniska utbildningar och tekniska yrken?Tekniskt kunnande generellt måste uppvärderas, det tar lång tid att lära sig att förstå saker från grunden och att utveckla en förmåga att lösa saker. Tekniska yrken handlar om att lösa problem, och alla problem är nya utmaningar. Det kreativa och logiska i ett tekniskt yrke, är något som behöver stimuleras och tränas redan från grundskolan, inte bara i en dator utan också genom att göra saker, exempelvis laga en punktering.Det sägs att Gladwell myntade uttrycket 10000-timmarsregeln, som innebär att alla kan bli expert på vad som helst om man övar i 10000 timmar – och vi behöver skapa en acceptans i samhället och väcka intresset för teknik och den bakomliggande förståelsen precis på samma sätt som vi tränar en sport, tränar glosor eller övar på ett instrument. Att arbeta med teknik är väldigt brett och man kan arbeta med alla typer av branscher och i många olika typer av roller.Att lyfta fram bredden inom teknik på ett positivt och tydligt sätt kan gagna intresset, och att man inom teknik har stora möjligheter att byta jobb under sin karriär, även bransch. Ett sätt att skapa intresse för teknik kan vara att bjuda in lärare från grundskolan och föräldrar till studiebesök hos regionens företag – kanske som ett föräldramöte, och på så sätt inspirera föräldrar och lärare till att se vilka möjligheter det finns inom tekniska yrken.
Vad vill du att den kommande regeringen ska satsa på, kopplat till frågorna som du arbetar med samt för att underlätta för industrin i Jönköpingsregionen?Långsiktig basfinansiering för utbildning och forskning som därmed bidrar till regional kompetensutveckling som i sin tur bidrar till industriell utveckling och konkurrenskraft.

Kerstin Johansen

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.