Att vara äkta gör skillnad

2014-05-19

Hur ska vi bemöta de utmaningarna som universitet och handelshögskolor står inför idag? Nyligen har jag lärt mig en sak: När världen förändras är det en dålig idé att klamrar sig fast vid gamla modeller.


alt

Vid det senaste årsmötet för AACSB (ett amerikanskt ackrediteringsorgan), tog Howard Thomas, dekanus vid handelshögskolan som stod värd för eventet vid Singapore Management University (SMU), en hård hållning mot den ökande enformighet han finner i ekonomiutbildningar. Han påpekade att många av oss har fastnat i det amerikanska handelshögskoleparadigmet, där MBA-programmen är kärnan och man visar hängivenhet till publicering i topptidskrifter, typiskt amerikanska. Professor Thomas, som också är känd inom strategiforskningen, förmanade sina kamrater för att man ”bygger strategier som har den egna distinkta kulturen och kapaciteten som utgångspunkt”. Han talade passionerat om detta och han talade med verklig auktoritet. Prof. Thomas har varit dekanus för ledande handelshögskolor i både USA och EU före Singapore.

Deltagarnas mångfald på AACSB-mötet var betydande, med delegater från mer än 50 olika länder, vilket betyder att ekonomiutbildningarna är lika varierande. Det är därför anmärkningsvärt att denna variation av nationaliteter och kulturer inte speglas i den globala expansionen av handelshögskolor och deras forskning och utbildning. I själva verket närmar sig [RO1] de ca 16 000 handelshögskolor i världen varandra.

Kom ihåg vem du är
När jag kom hem från Singapore tänkte jag vidare på vad jag hade lärt mig och hur det kan appliceras på JIBS. Vi är bara en av många handelshögskolor i ett litet land. Jag tänkte på hur JIBS sticker ut från mängden. Hur tar vi vara på JIBS möjligheter och kulturen vi lever i?

Vid SMU har Howard Thomas och hans team dragit fördelar av den kultur som omger skolan. Beläget i det som ibland kallas ”the red dot of Asia” har handelshögskolan börjat attrahera toppstudenter från hela världen genom att främja och synkronisera med den internationella handelsplats som Singapore har blivit. SMU tar vara på den kultur och styrka som finns i Singapore lika tydligt som den gigantiska fartygsmodell som sitter på toppen av platsen för AACSB:s möte (Marina Bay Sands Hotel). Den påminner besökarna om att Singapore är ett av världens främsta globala handelscentrum. Handelshögskolan tänker globalt och bygger vidare på en gedigen förståelse och värdering för det som är unikt i det lokala sammanhanget i Singapore, Sydostasien och världen.

mariabay

Marina Bay Sands Hotel, Singapore

JIBS har haft en lika tydlig modell för ekonomiutbildning kopplad till den kultur och tradition som vi är en del av. JIBS grundades 1994 att vara en internationell handelshögskola, med särskilt fokus på entreprenörskap och småföretagande. Denna profil är väl förankrad med regionens förutsättningar och kultur, skild från storkapitalet och dåtidens yuppie-kultur i Stockholm. Redan två år efter EU hade integrerats 1992 mötte man de utbildnings- och forskningsbehov som fanns.

Utifrån denna tradition, kultur och förmåga, har JIBS uttalat tre ledande principer som utgör hörnstenarna för JIBS strategi och dagliga verksamhet.

International at Heart.
Jönköping är ett gammalt handelscentrum (”köping”) vid vackra Vättern. Staden har varit ett vägskäl mellan landets nord/sydliga och öst/västliga handelsvägar eftersom man fick stadsprivilegier redan 1284, då handel och krig med Danmark var vardagsmat. I dag har staden blivit ett stort logistikcentrum, och den gamla handelstraditionen har utvecklats till en stark exportprofil bland de många produktionsinriktade företagen i regionen.

JIBS första vägledande princip International at Heart följer naturligt från denna tradition. Den speglar vår öppna kultur som samtidigt kan ses ur ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Bevis på detta kan ses i det faktum att JIBS har, på mindre än två decennier, utvecklats till att vara en av de mest internationella handelshögskolor i Norden när det gäller nationaliteter bland våra studenter, forskare och andra medarbetare, våra partnerskap runt om i världen, studentutbyten, forskningens innehåll med mera. Grundat i den historiska kontexten för vår region och vårt land så är att vara International at Heart inte bara en önskedröm utan en realitet för de flesta JIBS:ers, som vi kallar oss.

Entrepreneurial in Mind.
Jönköpingsregionen präglas också av en ”no-nonsense”, gör-det-själv-attityd till att starta och utveckla företag. ”Self-made” i olika grad av framgång är det som skapar beundran här. Företagsdemografin i regionen domineras av små- och medelstora företag (SME) och ”familjeföretag” är ett uppskatta epitet. Fiffiga entreprenörer och stolta företagare kännetecknar vår region och JIBS alumner dominerar de nyetablerade företagen på den Science Park som finns på universitetsområdet.

Vår andra ledande princip speglar denna djupt rotade kultur. Den beskriver vår önskan om vara nyfikna och ha stor föreställningsförmåga, engagemang och handlingskraft. Entreprenörskap handlar ofta om nystartade företag och våra studenter utbildas och uppmuntras också att skapa nya företag. Men vi har också en bredare förståelse för entreprenörskap på JIBS – att vara entreprenör i tanken, i hållningen och i agerandet i vardagen. Det handlar om att bidra till tillväxt i vid bemärkelse och ha nyskapande perspektiv på tillvaron. Denna ideologi syns även i hur vi har omorganiserat skolan (t.ex. inga traditionella institutioner), hur våra forskare arbetar, hur vi utbildar studenter och hur våra studenter bidrar till mervärde för samhället.

Responsible in Action.
Denna tredje vägledande princip speglar den skandinaviska modellen att balansera ekonomiskt och socialt värdeskapande där vi naturligt strävar efter att integrera etik och hållbarhet i vår vardag. Responsible in Action betyder att vi gör ett åtagande att vara en förebild i branschen och att vara ansvarsfull i forskningen, utbildningen och hur vi engagerar oss i samhället. Vi kanske inte alltid lyckas men vi arbetar hårt på JIBS att agera ansvarsfullt i praktiken. Tillsammans med 500 handelshögskolor i världen har vi dessutom åtagit oss att successivt genomföra de sex principerna i FN:s Principles for Responsible Managment Education (PRME).

guiding_principles

JIBS vägledande principer

De tre principerna är hörnstenar för hur vi särskiljer JIBS från andra handelshögskolor som vi både samarbetar och konkurrerar med. De både speglar och bygger vidare på den särpräglade kulturen och naturliga förmåga som finns i vår skola, vår stad, vår region och i den del av världen vi lever i. Vi använder dem för att främja utvecklingen av JIBS som en handelshögskola och som en ledstjärna för våra nya viktiga initiativ, t ex den senaste satsningen i Afrika, In-to-Africa.

I samarbete med Sida har vi utvecklat en unik metod för att bygga upp kompetens i Afrika. Efter två år av att leverera master- och doktorandkurser i Etiopien, har vi skapat en spännande modell för att bygga upp forskarkapaciteten i Rwanda. I april 2014 antog vi sju doktorander från Rwanda till vår forskarutbildning i nationalekonomi och företagsekonomi. Under de kommande fyra åren kommer de att alternera mellan Jönköping och sitt hemland, ta kurser och skriva avhandling, hela tiden guidade av vetenskapliga handledare på båda platserna. Tack vare den strategiska betydelsen för JIBS för vårt In-to-Africa initiativ är jag huvudhandledare för två av dessa doktorander.

Hur avspeglas detta i våra tre ledande principer? Kopplingen till International at heart är tydlig, dessutom i en del av Afrika där Sverige och Jönköping historiskt har arbetat med och för utvecklingsstöd. Entrepreneurial in Mind? Absolut, både i fråga om initiativet som sådant och det sätt vi redan sammanför afrikanska doktorander med våra forskare, våra övriga doktorander från hela världen, och med våra mångskiftande kandidat- och mastersstudenter. Så småningom kommer vi att introducera dem till intresserade entreprenörer i vår region och vi kommer att vara är beredda på att stödja deras idéer. Vad gäller Responsible in Action – utan tvekan. På makronivå bidrar vårt program till att ge goda förutsättningar i en växande ekonomi och tidig demokrati som Rwanda. På mikronivå är det rätt sätt att engagera och uppmuntra personlig utveckling bland alla inblandade individer.

Vad vi ser beror på vilka vi är
Budskapet från Singapore är något som alla ekonomiutbildningar behöver fundera över. Att förena socioekonomiska och rådande politisk situation med den geografiska placeringen – spelar lika stor roll för JIBS som för alla andra handelshögskolor. I min roll som vd och akademisk ledare på JIBS har jag verkligen insett vikten av detta. Det handlar om att vara äkta!

Med siktet framåt – och förankrade i våra ledande principer – utvecklar JIBS forskare ny kunskap inom tre ekonomiska, politiska och sociala utmaningsområden som spänner över de traditionella akademiska gränserna: entreprenörskap, ägande och förnyelse (entrepreneurship, ownership, renewal).

jibs_strategy

JIBS fokusområden och de tre ledande principerna

I ett annat sammanhang kommer dessa tre utmaningar i en annan skepnad, såsom innovation, förändring, och aktieägarvärde. Regeringarna i Sverige, Singapore och resten av världen kämpar för att uppmuntra samverkan mellan lärosäten, företag och den offentliga sektorn. Detta för att utveckla offentliga tjänster och uppmuntra nystartade företag.

Oavsett vad vi kallar dem – är dessa områden i fokus för JIBS strategi – för forskning, utbildning, och hur vi ökar vår mediala närvaro samhället. Som ett resultat av detta har JIBS under de senaste åren arbetat med att förnya och stärka vår strategi, organisation, styrmodell, programportfölj, internationella partners och till och med sammansättningen av vår styrelse.

Det är med båda fötterna på jorden, från Jönköping och Sverige vi marscherar vidare ut i världen. Det är med en känsla av stolthet över vår unika bakgrund och vägledande principer som vi lystrar till Howard Thomas uppmaning att hålla ”en smygande enformighet” på avstånd.

 

Fler bloggar om pågående 20-års jubileum. Läs gärna: 
Andrea Resmini – Forrest Gump, Playstation and the invasion of international students
Charlotta Mellander – Varje handelshögskola kräver sina stjärnforskare
Mattias Nordqvist – En internationell handelshögskola föds
Karin Hellerstedt – International at heart, International at start – Att snabbt internationalisera en verksamhet

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.