"Fristående kurser gynnar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg"

2024-04-19

Mats Perssons förslag att minska antalet fristående kurser vid svenska lärosäten är alltför ensidigt, och behöver nyanseras. Mats Persson framhåller att det inte är rimligt att prioritera kurser som han uppfattar som hobbyliknande när det finns en akut efterfrågan på kompetens inom sjukvården och industrin.

Vi vänder oss mot detta uttalande och menar att fristående kurser gynnar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Att minska möjligheten till kompetensutveckling genom att ta bort fristående kurser riskerar dessutom påverka patientsäkerheten negativt, och leda till att fel och brister uppstår i det patientnära mötet.

I dagens samhälle står vård- och omsorgssektorn inför utmaningar att möta komplexa och växande behov. Detta gäller inte minst då allt fler personer med komplexa behov erhåller vård i det egna hemmet, vilket kräver bland annat allt högre teknisk och medicinsk kompetens bland personal. Men det krävs också insatser som främjar ett hållbart arbetsliv, så att personer med kompetens väljer att stanna kvar i yrket. Livslångt lärande genom kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling är en framgångsfaktor för ett hållbart arbetsliv och kunskap är många gånger en färskvara.

En oumbärlig resurs för livslångt lärande

Fristående kurser är en oumbärlig resurs för livslångt lärande. De möjliggör för vård- och omsorgspersonal att utveckla sin expertis och bredda sin kunskap vid sidan om sitt dagliga arbete. Fristående kurser kan också erbjuda specialisering och fördjupning inom specifika områden av vård och omsorg. I en sektor där personer ofta har oregelbunden arbetstid och arbetsscheman oftast är varierande och oförutsägbara, krävs fortbildning som kan anpassas till individuella behov och livssituationer. Fristående kurser ger vård- och omsorgspersonal möjlighet att skräddarsy utbildning efter sina egna tidsbegränsningar och prioriteringar. Utbildning av detta slag underlättar i sin tur för dem att balansera arbete, familj och studier på ett hållbart sätt. En av de största fördelarna med fristående kurser är således den flexibilitet som de bidrar till, vilket kan förstärkas ytterligare om kurserna dessutom ges på distans.

Investeringar i fortbildning och utbildning av vård- och omsorgspersonal har en positiv inverkan på hela sektorn och samhället som helhet. Kontinuerlig kompetensutveckling är en grundförutsättning för att svensk vård och omsorg ska hålla god kvalitet och bygga på evidens vilket utlovas i våra lagar och riktlinjer.

En strategisk investering

Vi motsätter oss Perssons framförda ståndpunkt om att fristående kurser är en hobbyverksamhet. Det är obefogat och kontraproduktivt i förhållande till ett livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv att dra alla fristående kurser över en kam. Vår erfarenhet som lärare och forskare inom högskoleutbildningar rörande vård och omsorg säger oss att fristående kurser ger betydelsefulla vinster och att kurser kontinuerligt uppdateras och byts ut i relation till den omvärldsbevakning som ständigt pågår.

I avsaknad av adekvata resurser och möjligheter till fortbildning finns en uppenbar risk att en högkvalitativ och hållbar vård- och omsorgssektor inte kan upprätthållas. Därför är det av yttersta vikt att Sverige fortsätter att investera i och främja användningen av fristående kurser för vård- och omsorgspersonal, som en strategisk investering i både individernas och samhällets hållbara välfärd och framtid.

Therése Bielsten, med.dr

Sofi Fristedt, docent

Deborah Finkel, professor

Ingemar Kåreholt, professor

Linda Johansson, docent

Charlotta Nilsen, fil.dr

Lena Östlund, fil.lic.

Samtliga vid Institutet för Gerontologi, Jönköping University

Länk till Mats Perssons debattartikel: https://www.svd.se/a/bg9P6e/mats-persson-farre-ska-lasa-fristaende-kurser

Institutet för gerontologi

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.