Alla barns rätt till en trygg uppväxt - vision eller verklighet?

2022-08-24

Inför valet i september vill jag belysa tre viktiga områden som rör barn och ungdomar. Det handlar om rätten till en trygg uppväxt, en jämlik skola och god psykisk hälsa. I texten nedan beskriver jag mer varför en trygg uppväxt är så viktigt.

BIld av Cheryl Holt från Pixabay

Många barn i Sverige idag lever under goda uppväxtförhållanden, men långt ifrån alla. Grundläggande faktorer för att barns ska kunna utvecklas till välmående vuxna är att de ges rätt till omsorg, trygghet och kärlek, lek, vila, utbildning och att få möjlighet att uppfylla just sin fulla potential. Politiker och beslutsfattare behöver ta krafttag i att ge resurser till metoder och initiativ där barns egna röster tillvaratas i skapandet av trygga uppväxtmiljöer, hemma, i skolan och på fritiden. Det här inkluderar också de digitala miljöer barn och unga vistas i. Alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden fria från våld eller annan kränkande behandling.

Ett barn ska kunna vistas i sitt hem, på lekplatsen, i skolan eller i digitala forum utan att oroa sig för att bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. Barn och våld hör inte ihop. Någonsin. Trots detta hör vi dagligen om situationer eller platser där barn riskerar att antingen utsättas eller bevittna våld. Hemma, i skolan på fritiden eller på nätet. Därför måste vi som intresserar oss för dessa frågor fortsätta att informera, utbilda och bilda opinion för att barn ska få den trygga uppväxt de förtjänar.

För barn som just nu lever på flykt eller befinner sig i andra krissituationer jobbar exempelvis Rädda barnen med att skapa barnvänliga platser där barn ges möjlighet att koppla av och minska oro och stress (läs mer här: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/lakande-lek/ )

Flera av Barnkonventionens artiklar kan åberopas i frågor som rör barns rätt till en trygg uppväxt. Artikel 6 fastslår att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 26 och 27 i Barnkonventionen tar upp alla barns rätt till trygghet oavsett levnadsförhållande. Artikel 19 beskriver alla barns rätt att skyddas mot alla former av våld, skada eller övergrepp.

Att skapa trygga och jämlika uppväxtvillkor-hur ska detta konkret gå till? I detta krävs samverkan mellan olika aktörer i samhället för att minska de faktorer som ökar risken för otrygga levnadsförhållanden och att öka de skyddande faktorerna kring barn och ungdomar. Det handlar om social hållbarhet som är en viktig del i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Arbetet med att stärka jämlikheten i barns uppväxtvillkor är en viktig beståndsdel i en demokrati. Att ge barn förutsättningar för att växa upp under trygga och hälsosamma levnadsförhållanden där barns egna synpunkter tillvaratas ger barn framtidstro och möjliggör ökad delaktighet i samhället när barnen en dag är vuxna.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.