Koalition för en jämlik och fullständig skolgång

2021-03-29

Hur kan vi tillsammans med olika samhällsaktörer kraftsamla för att barn ska få en positiv skolgång? Jag deltar under våren i en digital koalition för en jämlik och fullständig skolgång. Initiativet kommer från Mötesplats Social Innovation Syd och Länsstyrelsen Skåne.

Den digitala koalitionen är ett led i Mötesplats Social Innovations (MSI:s) ambition att nå målen i AGENDA 2030 genom att främja tvärsektoriell samverkan för att skapa förståelse, dela kunskaper och möjliggöra sociala innovationer för barnens bästa. Syftet är att tillsammans med en rad samhällsaktörer samverka kring hur vi kan bidra till en jämlik och jämställd uppväxtmiljö samt stärka barn och ungas möjlighet till en fullständig skolgång. Koalitionen träffas vid fyra tillfällen under våren där vi arbetar med sektorsövergripande kunskapsutbyte, att bygga broar mellan olika aktörer samt att reflektera kring gemensamma samhällsutmaningar för barn och ungdomar idag. Vid första träffen skapade vi detta ordmoln som beskriver utmaningar för en trygg och jämlik skolgång:

Utmaningarna är stora vilket framgår av bilden ovan men i dessa utmaningar finns också exempel på lösningar och innovationer som vi vill lyfta fram och som kan inspirera andra. En återkommande aspekt under träffarna är glädjande nog vikten av att också beakta barns egna åsikter. Många perspektiv idag utgår ifrån vuxna, vilket inte i sig är konstigt men vi behöver också barnens åsikter, något som vi verkar rörande överens om i koalitionen. Under träff två diskuterades hur skolans utmaningar inte bara är skolans utan också samhällets. Alla barn har inte -eller ges inte förutsättningar för att ta fram sitt bästa jag i skolan och därför är det så viktigt att vi också bidrar till ett samhälle där barn kan känna sig sedda och trygga både i och utanför skolan.

En viktig del av koalitionens arbete är att vara lösningsfokuserade och inte fastna i hinder eller svårigheter. Att ta sig an samtliga utmaningar som beskrivs i bilden ovan är alltför komplext -vi måste hitta vägar där vi tar oss an några aspekter i taget. Ett steg i detta är just samverkan mellan olika sektorer. Bilden nedan visar representationen av aktörer som medverkar i koalitionen.

Kommande tillfälle anordnas en workshop där vi också bjuder in andra aktörer och personer som arbetar för barns bästa i skolan för att tillsammans skapa vägar framåt för att barn ska få en trygg och jämställd skola. Vill du vara med?

Välkommen den 9 april klockan 10–12! För mer info och anmälan: https://socialinnovation.se/event/workshop-for-en-jamlik-och-fullstandig-skolgang/

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.