Mot gubbväldet ­– Joe Biden 80 år – åldersdiskriminering?

Joe Biden. Foto: Vita Huset

2022-12-02

Den 18 november fyllde USA:s president Joe Biden 80 år. Det är nytt åldersrekord för en sittande president och i olika sociala mediers kommentarsfält kunde man läsa hånfulla kommentarer om ”gubbvälde”.

Enligt Svenska akademins ordlista betyder det ”system där äldre män har makten, med betoning på äldre, det vill säga där åldern står i fokus”.[1] Mot bakgrund av allas lika värde och motverkande av åldersdiskriminering mot såväl yngre som äldre liksom man eller kvinna, är det intressant att göra några nedslag och jämföra med andra länders presidenter, premiärministrar, statsministrar samt folkvalda i Sveriges riksdag. Vad är det då för ålder på de folkvalda?

Är amerikanska presidenter unika åldersmässigt?

Är amerikanska presidenter ålderstigna ”gubbar” jämfört med andra länders folkvalda representanter? Om nu ordet ”gubbe” används nedsättande kan då motsvarande nedsättande provocerande ord ”tanter” användas om kvinnor i maktens korridorer? För enbart orden gubbe eller tant är i det närmaste att betrakta som diskriminerande begrepp. När blir man ”gubbe” och när blir man ”tant”? Det kan man fundera på inte minst mot bakgrund av att vi blir allt friskare, lever allt längre samt tränar motion och styrka regelbundet, vilket gett resultatet att pensionsåldern sakta men säkert höjs i flertalet länder. I det sammanhanget kan den retoriska frågan ställas om man utifrån åldern inte är användbar eller för den delen ens lämplig att ställa sig till förfogande vid val. Vi talar om demokratiskt valda personer och demokratiskt folkvalda församlingar. Det är folket som valt personen/personerna och detta är en viktig distinktion. Vi talar inte om auktoritära regimer eller diktatorer där makten är självpåtagen.[2]

I en tidigare blogg Varför är USA:s presidenter så gamla? gjorde jag en jämförelse över tid av amerikanska presidenter från George Washington fram till presentvalet 2020. I denna blogg görs först en jämförelse mellan amerikanska presidenter och franska presidenter. Dessutom görs en jämförelse mellan brittiska premiärministrar och svenska statsministrar. Därefter görs en total jämförelse mellan de olika ländernas politiska ledare, vilket sätts i relation till ålder på ledamöter i Sveriges riksdag 2022. Låt oss dock först se åldersfördelningen hos amerikanska presidenter.[3]

Vilken ålder har amerikanska presidenter?

USA:s första president George Washington var 57 år när han tillträdde sitt ämbete i april 1789. När han avgick var han 65 år. Om man tittar på USA:s presidenters ämbetsperioder från George Washington fram till 1800-talets sista president William McKinley, var snittåldern vid ämbetsperiodens början 56 år. Franklin Pierce var den yngsta under denna period med sina 49 år vid ämbetsperiodens början. Den äldsta presidenten under samma period var William Henry Harrisson som var 68 år när han tillträdde.[4] Nonchalans mot dåligt väder gjorde att han inte blev gammal i sitt ämbete. I kyla, regn och rusk höll han sitt installationstal och i kombination med att han av en outgrundlig anledning inte tagit på sig skyddande och varma kläder ådrog han sig en allvarlig lunginflammation och dog efter bara en månad. Vi kan konstatera att jämfört med snittåldern 56 år vid ämbetsperiodens början hade Harrison en relativt hög ålder.

Ser vi till åldern vid avslutad ämbetsperiod är medelåldern drygt 60 år. De flesta fullbordade sin ämbetsperiod, men sjukdom och död satte punkt för andra som i exemplet ovan. Från George Washingtons tid fram till 1900 avled fem presidenter på sitt ämbete. Den yngsta var USA:s 20:e president James Abram Garfield som blev mördad då han var 49 år. Han är för övrigt en av fyra presidenter som har mördats på sin post. Hans ämbetsperiod varade i knappt fyra månader. Den äldsta presidenten fram till år 1900 var USA:s sjunde president Andrew Jackson som fyllde 70 år ungefär en vecka efter ämbetsperiodens slut. Övergår vi att titta från 1900-talet och framåt ligger ämbetsperiodens åldrar i stort sett lika som det såg ut fram till slutet av 1800-talet.

USA:s presidenter från 1900-talets början – i stort sett åldersmässigt oförändrade ämbetsperioder

Av 1900-talets presidenter från Theodore Roosevelt fram till Donald Trump som har avslutat sin ämbetsperiod, är snittåldern vid ämbetsinstallationen 55 år och vid avslutad ämbetsperiod drygt 61 år. Joe Biden har påverkat och påverkar dessa siffror uppåt. Detta kan jämföras med 1800-talets ämbetsperioder där snittåldern var mellan 56­­–60 år.

Inga plats för revolutionärer. Minimiålder för amerikanska presidenter och politiker.

I detta sammanhang ska det framhållas att USA hade och har åldersgränser för att kunna väljas som president och sitta i senaten. Anledningen är att man tidigt ville förhindra unga ”revolutionära” presidenter eller andra ”problematiska element” från tillträde till representanthuset. Konstitutionen säger att en president måste vara minst 35 år, född i USA och bott i landet minst 14 år. För att bli invald i senaten måste man vara minst 30 år och för att bli invald i representanthuset minst 25 år. Även i kongressen är medelåldern hög, cirka 66 år.

Tantvälde?

Rubriken är medvetet provokativ. Inledningsvis talade vi om sociala mediers ”provokativa” sätt när det uttrycks med ord som gubbvälde, men finns det då också ett begynnande tantvälde? Notera att vi här talar om ålder och åldersdiskriminering och detta är en viktig distinktion, inte mäns hegemoni genom historien.

Ännu har man inte valt någon kvinnlig president i USA, men väl en kvinnlig vicepresident, Kamala Harris. Hon är 58 år och var 57 år vid ämbetsperiodens början. Vid en jämförelse med de manliga presidenterna under 1900- och 2000-talet är hon därmed två år äldre än dessa var vid ämbetsperiodens början vilket för männen var 55 år.

Den tredje mäktigaste personen i USA enligt successionsordningen efter presidenten och vicepresidenten är talmannen i representanthuset. I detta fall Nancy Pelosi. Hon var ”pensionär” redan första gången hon valdes till talman 2007. Då var hon 67 år. Hon satt till 2011 och var då 71 år. År 2019 omvaldes hon och var då 79 år. År 2023 blir hon 83 år. Hon är således äldre än både Joe Biden och Donald Trump, USA:s fram till nu äldsta presidenter. Självklart ska detta sättas i ljuset av att kvinnors kamp in i maktens korridorer har en mycket kort historia och i stort sett bara börjat. En högst efterlängtad början! Låt oss nu göra en jämförelse med franska presidenter.

Franska presidenter är äldre än sina amerikanska kollegor

Tredje republiken 1870–1940 börjar med Louis Julse Trochu som den första presidenten. Från 1900-talets början i den tredje republiken räknar vi Émile Loubet som tillträdde 1899 och frånträdde 1906. Medelåldern från Loubet och ämbetsperiodens början fram till nuvarande Emmanuel Macron är 59 år och vid ämbetets avslutande 65 år.

Således är franska presidenter under 1900-talet fram till idag fyra år äldre vid tillträdet liksom fyra år äldre vid ämbetsperiodens slut än sina amerikanska kollegor. I detta är den så kallade ”provisoriska regeringen” medräknad som varade mellan 1940-1947.

Ser vi enbart till fjärde republiken 1946­–1958 som hade två presidenter var snittåldern ännu högre vid ämbetstillträdet, drygt 67 år och vid ämbetsperiodens slut drygt 73 år. Dessa presidenter är drygt 12 år äldre än de amerikanska kollegorna, men då talar vi bara om två franska presidenter under denna period.

Under femte republiken 1958 med Charles de Gaulle fram till dagens Emmanuel Macron är snittåldern drygt 52 år vid ämbetsperiodens början. De tio franska presidenterna under femte republiken är drygt tre år yngre än de amerikanska. Då är att betänka att den sittande presidenten Emmanuel Macron är den yngsta som blivit president, bara 40 år. Han lär därmed än mer sänka snittåldern vid avslutad ämbetsperiod. Vid ämbetsperiodens slut om man räknar in nuvarande Emmanuel Macron, är snittåldern drygt 64 år.

De äldsta respektive yngsta franska vs amerikanska presidenter­ – ett nästan dött lopp

Den yngsta franska presidenten någonsin är nuvarande Emmanuel Macron. Han återvaldes 2022 och vid det valet fanns två kvinnliga utmanare, Marine Le Pen 54 år och Valérie Pécresse 55 år.[5]

De två yngsta presidenterna i USA var Theodore Roosevelt som tillträdde vid drygt 43 års ålder och John F Kennedy som också var drygt 43 år vid ämbetsperiodens början. Med några månader räknat var Roosevelt allra yngst. Anledningen till den låga åldern för Roosevelt var att hans företrädare William McKinley mördades och att Roosevelt i egenskap av vicepresident då kom att överta ämbetet.[6]

Den äldsta av franska ”presidenter” är Philippe Pétain som ledde den ”provisoriska regeringen” under andra världskriget och som var 88 år vid frånträdet. Det ska tilläggas att han inte hade titeln president. Under perioden 1940­­–1947 avskaffades det franska presidentämbet. Äldst av de övriga är Charles de Gaulle och Francois Mitterrand som båda var 79 år. Av USA:s presidenter har Ronald Reagan varit äldst med sina 78 är vid ämbetsperiodens slut.

Vi kan således konstatera att det i stort sett är dött lopp och endast marginella skillnader i jämförelsen mellan de franska och amerikanska presidenterna.

Åldersgräns för franska presidenter

För att bli amerikansk president måste man vara minst 35 år och för att bli fransk president är åldersgränsen 18 år. Därmed kan vi konstatera att åldersgränsen de facto inte haft någon påverkan på hur väljarna röstat när det gäller ålder. Om hela 17 år skiljer i ålderskrav kan man tro att Frankrike skulle ha betydligt yngre presidenter än USA. Macron kan måhända öppnat en dörr för yngre aspiranter liksom Trump i USA öppnade en dörr för äldre liksom även Joe Biden med sina 79 år. Dock ska man betänka att Roosevelt redan i början av seklet och Kennedy i början av 1960-talet kunde ha varit dörröppnare för väljare som föredrar yngre presidenter, men så blev inte fallet. De utgör undantag från ”gubbväldet” som väljarna har ”röstat” fram.

Efter Kennedy kom Johnsson 55 år, Nixon 56 år, Ford 61 år, Carter 52 år, Reagan 69 år, Bush 64 år, Clinton 46 år, Bush 54 år, Obama 47 år, Trump 71 år och Biden 79 år. Hur ser denna åldersexercis ut i jämförelse med Storbritanniens premiärministrar och Sveriges statsministrar?

Storbritanniens premiärministrar – liknande åldrar som för franska och amerikanska presidenter

Tittar vi på Storbritanniens premiärministrar från 1902 med Arthur Balfour i början fram till nuvarande Rishi Sunak 2022 som är 42 år, är snittåldern 58 år vid ämbetstillträdet och vid avslutad ämbetsperiod 62 år. Liksom att Macron sänker snittåldern för franska presidenter gör sittande premiärministern Sunak samma sak i Storbritannien. Åldersmässigt leder Winston Churchill som den äldsta premiärministern med sina 81 år vid frånträdet. Ser vi till de två kvinnliga premiärministrarna som Storbritannien haft så var Margret Thatcher 54 år vid tillträdet och 65 år vid frånträdet. Liz Trust var 47 år vid tillträdet, men satt som bekant bara drygt en månad 2022.

Jämför vi Storbritanniens primärministrar från 1902 är det endast marginella skillnader mellan amerikanska och franska presidenter, och där de franska i genomsnitt är äldst.

Konklusion

USA presidenter 55 år vid tillträdet, 61 år vid frånträdet

Frankrikes presidenter 59 år vid tillträdet, 65 år vid frånträdet

Storbritanniens premiärministrar 58 år vid tillträdet, 62 år vid frånträdet

Sveriges yngsta och äldsta statsministrar

Svenska statsministrar från 1900-talets början med Fredrik von Otter som tillträdde 1900 fram till Ulf Kristersson idag, ger vid handen att snittåldern vid tillträdet är 52 år och vid frånträdet 56 år. Det betyder att svenska statsministrar har lägst mandatålder både vid tillträdet och vid fullbordad mandatperiod.

Den yngsta statsministern i Sverige var Rickard Sandler som var 40 år och 361 dagar vid tillträdet. Sandler följs av Fredrik Reinfeldt som var 41 år samt Carl Bildt som var 42 år. Olof Palme tillhör också de absolut yngsta med sina 42 år. Tage Erlander som innehar rekord som statsminister i 23 år var 45 år när han tillträdde och 68 år när han avgick. Sittande statsministern Ulf Kristersson är 58 år och 328 dagar vid tillträdet 2022.

Äldsta statsministern vid tillträdet 1900 var Fredrik von Otter som var 67 år och 154 dagar. Han var också den äldsta frånträdande statsministern med sina 69 år och 85 dagar.

Sveriges enda kvinnliga statsminister är Magdalena Andersson som var 54 år och 74 dagar vid tillträdet och som satt i 311 dagar.

Mer än hälften av Sveriges riksdagspolitiker är mellan 42–59 år

I Sveriges riksdag 2022 finner vi följande åldersfördelning bland de 349 ledamöterna:

Mellan 18-23 år en ledamot (yngst är Aida Birinxhiku 23 år, Socialdemokraterna)

Mellan 24-29 år 16 ledamöter

Mellan 30-35 år 47 ledamöter

Mellan 36-41 år 49 ledamöter

Mellan 42-47 år 64 ledamöter

Mellan 48-53 år 75 ledamöter

Mellan 54-59 år 56 ledamöter

Mellan 60-65 år 32 ledamöter

Mellan 66-71 år 5 ledamöter

Mellan 72-77 år 4 ledamöter (äldst är Gudrun Nordborg 76 år, Vänsterpartiet)[7]

Vi kan konstatera att nästan 38 procent av riksdagsledamöterna ligger i åldersspannet 54­–65 år. Över hälften av ledamöterna finner vi i åldersspannet 42–59 år. Om vi jämför med hur många som åldersmässigt inte skulle kvalat in som amerikanska presidenter, det vill säga är under 35 år, är det 18 procent av Sveriges riksdag. I Frankrike är åldersgränsen 18 år. Det är dock inte enbart åldern som avgör utan det finns också ett valtekniskt system som måste uppfyllas innan man kan bli presidentkandidat.

Nio personer eller nästan tre procent är enligt pensionsåldern 65 år, pensionärer i Sveriges riksdag. Detta är att jämföra med medelåldern i amerikanska kongressen som är 66 år, vilket också sammanfaller med amerikansk pensionsålder.

Så är det ett gubbvälde?

Joe Bidens 80 år är en hög ålder i jämförelse med andra, vilket denna genomgång visat. Faktum är att politiker i de fyra länderna visserligen är till åren komna, men att det skiljer relativt marginellt mellan länderna. Sveriges statsministrar är dock i genomsnitt yngst. En konklusion av denna översikt ger därmed följande resultat:

Konklusion

USA presidenter 55 år vid tillträdet, 61 år vid frånträdet

Frankrikes presidenter 59 år vid tillträdet, 65 år vid frånträdet

Storbritanniens premiärministrar 58 år vid tillträdet, 62 år vid frånträdet

Sveriges statsministrar 52 år vid tillträdet, 56 år vid frånträdet

Sveriges riksdag 2022 47 år genomsnittlig ålder [8]

Erfarenhet kan inte läras på en 7,5 hp. kurs på universitet

Undersökningen visar att alla enskilt folkvalda är över 40 år. Därtill är de flesta över 50 år, män likaväl som kvinnor. Varför finner vi de flesta vara över 50 år? Varför röstar vi inte på de yngre? Givetvis finns det andra parametrar än enbart ålder som avgör vem vi röstar på. Så när är man då att betrakta som passé? De facto visar denna begränsade undersökning att vi röstar på de som är äldre.

Det intressanta är att det slår tillbaka på oss väljare vilka vi vill ska representera makten. Kan vi anklaga de äldre folkvalda och kalla detta för gubbvälde åldersmässigt när väljarna uppenbart lägger sin röst på de äldre och inte på yngre personer.

Det som brukar anföras, framför allt av amerikaner, är att äldre presidenter har ”erfarenhet”. Förklaringen kan kort formuleras med att erfarenhet är ingenting som man kan läsa sig till på en 7,5 hp. kurs på universitetet. Likadant skulle man kunna tänka om Kamala Harris 58 år och Nancy Pelosi 82 år. För att inte nämna Barbro Westerholm som före valet 2022 var 89 år som riksdagsledamot och därmed har rik erfarenhet av ett helt liv att dela med sig av.

Det innebär inte att det inte finns unga statsministrar. Finlands Sanna Marin räknas bland de yngsta statsministrarna i världen när hon tillträdde vid 34 års ålder. Idag är hon 37 år.

Åldersförakt både mot yngre och äldre är oklokt och diskriminerande. Alla åldrar bidrar. Ålder har inte med analysförmåga, kapacitet och klarsynthet att göra. Det är också den stora poängen med demokratin. Vi väljer själva våra representanter och de vi vill ha!

---

[1] https://spraakbanken.gu.se/saolhist/visa_so2009.php?bok=SO2009&lnr=175251&ord=gubbvälde. Här avses således ålder och inte könsfördelning.

[2] Personuppgifter är tagna via https://www.ne.se/uppslagsverk/

[3] Det ska här betonas att demokratin och folkvalda över tid inte hade den innebörden det har idag. I denna blogg jämförs åldern kronologiskt för att se om USA:s presidenter är unika med sin ålder ställt mot övriga länder över tid. De jämförda länderna följer i stort sett samma demokratiska utvecklingsprocess även om det juridiskt och valtekniskt återfinns skillnader. Demokratin är i ständig förändring.

[4] Harrison är den president som innehaft ämbetet kortast tid.

[5] https://www.ifop.com/elections-2022/

[6] McKinley sköts av Leon Czolgosz när han invigde panamerikanska utställningen i Buffalo i New York den 6 september 1901.

[7]https://data.riksdagen.se/dokumentlista/?aktivi=rdl&parti=&valkrets=&avd=ledamot&sz=400&utformat=rdlstat

[8]https://data.riksdagen.se/dokumentlista/?aktivi=rdl&parti=&valkrets=&avd=ledamot&sz=400&utformat=rdlstat

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.