Lise-Lotte Jonasson

Universitetslektor omvårdnad
Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Lise-Lottes avhandlingsarbete handlar om att idenfiera och beskriva den etiska värdegrund som synliggörs i omvårdnadsmötet och dess effekter på de involverade människorna, dvs. den äldre patienten, de närstående och omvårdnadspersonalen. Vidare är syftet att identifiera,klargöra och syntetisera funna begrepp från studie 1-3 (empirisk etik) och relatera dessa till den normativa etiken beskriven i aktuella lagar och riktlinjer i vården.   
Avhandlingsarbetet är indelat i fyra delstudier:
Studie I - att identifiera och beskriva den etiska värdegrund som erfars av den äldre patienten i den dagliga interaktionen med vårdpersonal på vårdavdelning för äldre
Studie II - att identifiera och beskriva de närståendes erfarenhet av den etiska värdegrund de möter i interaktionen med vårdpersonal som vårdar den äldre patienten på en geriatrisk klinik
Studie III - att identifiera omvårdnadspersonalens etiska värdegrund och hur den synliggörs
Studie IV -att skapa en förståelse och en gemensam syn på de begrepp som är centrala genom att syntetisera de olika identifierade begreppen funna i studie 1, 2 och 3 dvs. den empiriska etiken. Dessa relateras/analyseras till den normativa etiken som beskrivs i aktuella lagar och riktlinjer i vården.

Artikel

Jonasson, L., Berterö, C. (2012). The importance of approaching older people: a grounded theory International Journal of Older People Nursing, 7(1), 29-36.
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Corroborating indicates nurses' ethical values in a geriatric ward International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(3).
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Empirical and normative ethics: a synthesis relating to the care of older patients Nursing Ethics, 18(6), 814-824.
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2010). Ethical values in caring encounters on a geriatric ward from the next of kin's perspective: An interview study International Journal of Nursing Practice, 16(1), 20-26.

Doktorsavhandling

Licentiatavhandling

Jonasson, L. (2009). Ethical values in caring encounters from elderly patients' and next of kin's perspective (Licentiate thesis, Linköping: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University).