Lise-Lotte Jonasson

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Lise-Lottes avhandlingsarbete handlar om att idenfiera och beskriva den etiska värdegrund som synliggörs i omvårdnadsmötet och dess effekter på de involverade människorna, dvs. den äldre patienten, de närstående och omvårdnadspersonalen. Vidare är syftet att identifiera,klargöra och syntetisera funna begrepp från studie 1-3 (empirisk etik) och relatera dessa till den normativa etiken beskriven i aktuella lagar och riktlinjer i vården.   
Avhandlingsarbetet är indelat i fyra delstudier:
Studie I - att identifiera och beskriva den etiska värdegrund som erfars av den äldre patienten i den dagliga interaktionen med vårdpersonal på vårdavdelning för äldre
Studie II - att identifiera och beskriva de närståendes erfarenhet av den etiska värdegrund de möter i interaktionen med vårdpersonal som vårdar den äldre patienten på en geriatrisk klinik
Studie III - att identifiera omvårdnadspersonalens etiska värdegrund och hur den synliggörs
Studie IV -att skapa en förståelse och en gemensam syn på de begrepp som är centrala genom att syntetisera de olika identifierade begreppen funna i studie 1, 2 och 3 dvs. den empiriska etiken. Dessa relateras/analyseras till den normativa etiken som beskrivs i aktuella lagar och riktlinjer i vården.

Artikel

Jonasson, L., Josefsson, K. (2021). Empirical Ethical Values Promoting Good Caring Encounters with Older Patients and Relatives in a Geriatric Setting Journal of Clinical Cases and Reports, 4(1).
Claesson, M., Josefsson, K., Jonasson, L., Lindberg, E. (2020). What implies registered nurses’ leadershipclose to older adults in municipal homehealth care? A systematic review BMC Nursing, 19(30), 1-11.
Fjällman, C., Hilli, Y., Jonasson, L. (2020). Home health nurses' views on participating in pre-ambulance emergency treatment: A qualitative descriptive study Nordic journal of nursing research.
Johansson, H., Berterö, C., Berg, K., Jonasson, L. (2019). To live a life with COPD: the consequences of symptom burden The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 14, 905-909 Auckland, New Zealand: Dovepress .
Jonasson, L., Lindö, P., Lindh, T., Josefsson, K. (2019). Life situation and participation as experienced by adult patients in palliative home care Nursing and Palliative Care, 4(2).
Jonasson, L., Nyström, M., Rydström, I. (2017). Reflective team in caring for people living with dementia: A base for care improvement Reflective Practice, 18(3), 397-409.
Andersson, H., Lindholm, M., Pettersson, M., Jonasson, L. (2017). Nurses competencies in Home health care: An interview study BMC Nursing, 16(65).
Josefsson, K., Jonasson, L., Holgersson, A., Nytomt, M. (2017). Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: An observational study Nordic journal of nursing research, 37(1), 1-8.
Jonasson, L., Josefsson, K. (2016). Staff experiences of the management of older adults with urinary incontinence Healthy Aging Research, 5(16).
Jonasson, L., Carlsson, G., Nyström, M. (2014). Prerequisites for sustainable care improvement using the reflective team as a work model International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(23934).
Jonasson, L., Berterö, C. (2012). The importance of approaching older people: a grounded theory International Journal of Older People Nursing, 7(1), 29-36.
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Corroborating indicates nurses' ethical values in a geriatric ward International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(3).
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Empirical and normative ethics: a synthesis relating to the care of older patients Nursing Ethics, 18(6), 814-824.
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2010). Ethical values in caring encounters on a geriatric ward from the next of kin's perspective: An interview study International Journal of Nursing Practice, 16(1), 20-26.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Claesson, M., Josefsson, K., Jonasson, L., Lindberg, E. (2019). What implies registered nurses leadership close to older adults in the municipality home health care?. 9th IAGG-ER Congress, May 23-25, 2019, Gothenburg, Sweden..
Johansson, H., Berg, K., Berterö, C., Jonasson, L. (2017). Living with COPD: a life with strategies. Gotland.
Johansson, H., Berterö, C., Berg, K., Jonasson, L. (2016). The qualitative interview; not just data collection. Poster. Stockholm.
Bremer, A., Jonasson, L., Sandman, L. (2015). Ethical values among managers in elderly care. Paper presented at the Dilemmas for Human Services 2015: Organizing, Designing and Managing. 18th International Research Conference in Växjö, Växjö Sweden, September 10 – 11, 2015.

Licentiatavhandling

Jonasson, L. (2009). Ethical values in caring encounters from elderly patients' and next of kin's perspective (Licentiate thesis, Linköping: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University).

Rapport

Bremer, A., Kullén Engström, A., Fredman, M., Jonasson, L., Jutengren, G., Karlsson, P., Sandman, L. (2016). Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Borås: Högskolan i Borås

Övrigt

Jonasson, L., Nazarzadeh, A., Pettersson, C. (2019). Äldre personers urininkontinens på vård- och omsorgsboende.