Avdelningar

Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också två enheter.

Varje avdelning eller enhet har en chef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning/enhet. Chefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelningen för pedagogik (PED)
Områden: Fritidshemspedagogik, förskolepedagogik, pedagogik och specialpedagogik. Avdelningschef: Eva-Lotta Palm

Avdelningen för natur och samhälle (NOS)
Områden: Geografi, globala studier, historia, matematikens-, naturvetenskapens- och teknikens didaktik, religion och samhällskunskap. Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur (SEL)
Områden: Engelska, estetiska och praktiska ämnenas didaktik, svenska. Avdelningschef: Fredrik Ebefors

Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskap (KOB)
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, CHILD, psykologi. Avdelningschef:

Enheten för samverkan
Samverkanschef: Jesper Boesen

Enheten för utbildning
Utbildningschef: Ulli Samuelsson

Sidan uppdaterad