Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 120 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa, vård, omsorg och socialt arbete. År 1 och 2 läses på halvfart och år 3 på helfart.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya
krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, som återspeglas i utbildningens innehåll.

100% i alumnienkäten rekommenderar utbildningen

Jönköping Academy följer upp vilken nytta de som gått master/magisterprogrammet anser att programmet har (och har haft).

Läs mer här

De två första åren går på halvfart, de består av teoretiska moment som kopplas till praktisk tillämpning vid deltagarens verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Kurserna ges vid gemensamma campusträffar två dagar per månad som varvas med webbaserad distansundervisning. Masterexamen erhålls genom det tredje året då verksamhetsförlagda studier genomförs på heltid i form av ett praktiskt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

Alla förbättringar är förändringar men alla förändringar är inte förbättringar. En övergripande målsättning med denna masterutbildning är att stärka deltagarnas förmåga att genomföra faktiska förändringar som verkligen är förbättringar. Vi lär genom att göra, som case används aktuella utmaningar vid deltagarens verksamhet.

Internationell koppling finns och en del lektioner är på engelska.

En del av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som är särskilt lämpade för ledande arbetsuppgifter. För att få delta i detta urval krävs att den sökande:

1. Uppfyller behörighetskravet.

2. Har den sökta utbildningen vid Jönköping University som förstahandsval.

3. Bedöms vara särskilt lämpad för att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete inom hälsa och välfärd.

Vill du delta i det särskilda urvalet skall förutom anmälan till www.antagning.se även en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till Jönköping University, Antagningsenheten, Box 1026, 551 11 Jönköping. Ansökan skall vara högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag och märkas "Särskilt urval". Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan tillsammans med kopior av meriter som åberopas samt särskild avsiktsförklaring enligt blankett nedan.

Blankett för Avsiktsförklaring till särskilt urval PDF

Masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd uppnås efter att studenten fullgjort angivna kurser om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än sammantaget 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom ramen för huvudområdet. Därtill ställs krav på avlagd kandidat-examen eller yrkesexamen inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteende-vetenskap om minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 hög-skolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-MS174
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Förbättringskunskap I & II 10 hp
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 5 hp
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv 5 hp
Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård 10 hp
Kvalitet, mätning och lärande 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 3,8 hp
Informationsförsörjning i vård- och omsorgsprocesser 3,7 hp
Projektplanering 7,5 hp
Valbara kurser 7,5 hp
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I 30 hp
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II 30 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)