Magisterprogram i arbetsterapi

Filosofie magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi, 60 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Med en magisterexamen ges du möjlighet att utveckla färdigheter för mer kvalificerade arbetsuppgifter, utvecklingsarbete eller forskning inom arbetsterapi. Vi erbjuder magisterprogrammet i arbetsterapi som två olika program med svenska respektive engelska som undervisningsspråk.

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom arbetsterapi, såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom arbetsterapi för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera arbetsterapeutiska åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade. Vi erbjuder även ett masterprogram med engelska som undervisningsspråk för dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. 

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Magisterexamen är en av förutsättningarna för att bli specialist inom arbetsterapi via Sveriges Arbetsterapeuter.

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom ”Handikappvetenskap”, ”Hälsa och vårdvetenskap” samt ”Välfärd och socialvetenskap”.

Möjlighet finns att läsa kurser parallellt, och därmed läsa programmet på helfart.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 25
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-MS116
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Nedan återfinns de kurser som ingår i magisterprogrammet för arbetsterapi. Kurserna ges på halvfart och erbjuds också som fristående kurser. Möjlighet finns att läsa programmet på helfart genom att gå  kurser från År 1 och År 2 samtidigt. Programmet liksom fristående kurser söks via antagning.se.

Kurser inom programmet

År 1

Arbetsterapi teori I 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

År 2

Aktivitetens betydelse för hälsa I 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd 7,5 hp
Arbetsterapi examensarbete I 15 hp (kurs i huvudämnet) ges VT v 04-23

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)

Programansvarig håller ett digitalt möte då du som intresserad har möjlighet att ställa frågor. Gå med i Zoom mötet via: 
https://ju-se.zoom.us/j/4537949399

Mötet startar den 7 april kl. 15.00.

  • Hälsohögskolan